Täysistunnon pöytäkirja 120/2004 vp

PTK 120/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

120. PERJANTAINA 12. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.11. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

12.—14.11. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok

12.—16.11. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

15.11. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.11. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd

Puhemies:

Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistunnosta ajaksi

12.—19.11. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 12. päivänä marraskuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 230—238/2004 vp, joista hallituksen esitys 232 on esitys vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvioesityksen täydentämistä tarkoittavan esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 16. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 643, 645, 665, 666, 668, 672, 675—702, 704, 705, 707, 709—726, 728—730, 736, 741, 742/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005—2009

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2004 vp

Lakialoite  LA 94/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 18. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 119/6/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus

1 §

Keskustelu:

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa seuraavan muodon:"Sen estämättä, mitä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/1963) säädetään velvollisuudesta suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu, yksityinen työnantaja, valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) tarkoitettu valtion liikelaitos, 3 §:ssä mainittu kunta, mainittujen kuntien muodostama kuntayhtymä ja mainitun kunnan liikelaitos, evankelis-luterilainen kirkko, sen seurakunta ja seurakuntayhtymä, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta sekä Kainuun hallintokokeilusta annetun lain (343/2003) mukainen maakuntahallinto saa tässä laissa säädetyillä edellytyksillä viiden vuoden ajaksi vapautuksen velvollisuudesta suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksua (maksuvapautus)."

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rakel Hiltusen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rakel Hiltunen ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Hiltusen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 162 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Hiltusen ehdotuksen.

2 § hyväksytään keskustelutta.

3 §

Keskustelu:

Jari Vilén /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa lakialoitteessa 94/2004 vp esitetyn muodon.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Herrra puhemies! Kannatan ed. Vilénin ehdotusta, joka tarkoittaa sitä, että kuntatyönantaja ja seurakuntatyönantaja otetaan mukaan myös Lapin kokeiluun sosiaaliturvamaksua poistettaessa. Lappihan on ollut kokeilussa mukana, mutta Lapissa tästä kokeilusta puuttuvat kunnat ja seurakunnat.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Vilén ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen 94/2004 vp mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vilénin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4—6 § hyväksytään keskustelutta.

7 §

Keskustelu:

Jari Vilén /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa lakialoitteessa 94/2004 vp esitetyn muodon.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Vilénin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Vilén ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen 94/2004 vp mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vilénin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8—17 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Puhemies:

Kun eduskunta ei ole hyväksynyt lakiehdotusta mietinnön mukaisena, asia lähetetään suureen valiokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi oikeusapulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2004 vp

Lakialoite  LA 77/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen