Täysistunnon pöytäkirja 120/2006 vp

PTK 120/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

120. TORSTAINA 23. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tapani Tölli /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.11. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

23. ja 24.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Outi Ojala /vas
 • Astrid Thors /r
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23. ja 24.11. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Seppo Lahtela /kok
 • Simo Rundgren /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.11. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

23. ja 24.11. edustaja

 • Mikko Elo /sd

__________

Valtioneuvoston selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2007

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 23. päivältä marraskuuta 2006 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2007 (VNS 8/2006 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle huomenna perjantaina pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Alkoholin käytön vähentäminen alkoholiveroa korottamalla

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 5/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Päivi Räsäsen ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 5 alkoholin käytön vähentämisestä alkoholiveroa korottamalla.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Räsäsen puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Valtioneuvoston vastaus välikysymykseen:

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi eläinten kuljetuksesta sekä laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 40. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 229/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 255/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 39 ja 46 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 214/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan perjantaina 24. päivänä marraskuuta kello 0.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen