Täysistunnon pöytäkirja 121/2002 vp

PTK 121/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

121. PERJANTAINA 18. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Markku Markkula /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Katja Syvärinen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.10. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd

21.10. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Pehr Löv /r

21.—23.10. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.10. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuija Nurmi /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.10. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Martti Korhonen /vas
 • Pertti Turtiainen /vas

__________

Puhemiehen muistosanat entisestä kansanedustajasta Ossi Korteniemestä

Ensimmäinen varapuhemies:

Työtoverimme Ossi Korteniemen poismenosta kertova viesti ei tullut meille yllätyksenä, mutta tieto kosketti meitä kaikkia syvästi. Hänessä ja hänen valtiopäivätoiminnassaan yhdistyivät harvinaislaatuisella tavalla syvä kristillinen vakaumus, valoisa ja lämmin suhtautuminen kanssaihmisiin sekä rohkea ja avoin asenne ajan ilmiöihin.

Ossi Korteniemi tuli eduskunnan jäseneksi vuonna 1994, ja hänelle myönnettiin sairauden vuoksi vapautus kansanedustajan toimesta syyskuussa 2001. Hänen edustajantoimensa jäi ajallisesti lyhyeksi, mutta erityisesti sivistysvaliokunnassa olleet työtoverit ovat kiitollisia hänen arvokkaasta panoksestaan koulutusta ja kulttuuria koskevissa asioissa. Vahva kunnallisen ja maakunnallisen tason luottamustehtävissä saatu kokemus on ollut arvokas lisä käsiteltäessä maamme syrjäseutujen erityisongelmia. Ossi Korteniemeä voidaan vahvoin perustein luonnehtia juuri Lapin kansan edustajaksi.

En stor erfarenhet av förtroendeuppdrag på kommunal- och landskapsnivå har givit oss ett värdefullt tillskott då specialproblemen i glesbygderna i vårt land har behandlats. På starka grunder kan Ossi Korteniemi karaktäriseras som en sann representant för befolkningen i Lappland.

Korteniemen valtiopäivätoimien — aloitteiden ja kysymysten — tarkastelu osoittaa hänen olleen kiinnostunut yhteiskunnan eri ilmiöiden koko kirjosta. Hänen käyttämänsä puheenvuorot muistetaan nasevina, asiassa pysyvinä ja tarkkaan punnittuina.

Runsas vuosi sitten meille edustajatovereille oli kipeä kokemus myöntää hänelle pyynnöstä ero edustajantoimesta. Me kaikki olemme varmasti ajatuksissamme ja rukouksissamme toivoneet hänelle voimia taistelussa ankaraa sairautta vastaan. Me olemme olleet myös varmoja siitä, että Ossi Korteniemessä on ollut runsain mitoin sitä sisäistä lujuutta, jota tuo nyt päättynyt taistelu on vaatinut.

Arvoisat edustajat, ärade riksdagsledamöter! Kunnioitamme hetken hiljaisuudella joukostamme poistuneen Ossi Korteniemen muistoa.

Hetken hiljaisuus.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 182—233/2002 vp, joista hallituksen esitys n:o 199 on esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 22. päivänä lokakuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 696, 701, 703, 707, 709, 710, 716, 720, 722, 726, 729, 730, 735, 739, 749/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2002 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 22/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 5/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Valtioneuvoston selonteko kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikkona pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio