Täysistunnon pöytäkirja 121/2008 vp

PTK 121/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

121. TIISTAINA 9. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa:

 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Lyly Rajala /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Matti Saarinen /sd (16.00)
 • Pekka Haavisto /vihr (17.36)

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.12. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

9.12. edustajat

 • Risto Autio /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.12. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

9. ja 10.12. edustaja

 • Katja Taimela /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.12.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/2/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

14 §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 1.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Vasemmistoliiton vastalause on saman sisältöinen kuin sosialidemokraattien, joten kannatan ed. Paasion tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 14 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 58; poissa 33.

( Ään. 1 )

19 a §

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 1.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Paasion esitystä, koska se on samanlainen kuin vasemmistoliiton.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 19 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 112, ei 58; poissa 29.

( Ään. 2 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/3/2008

5) Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/1/2008

7) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2008 vp

Lakialoite  LA 110/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/2/2008

9) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/3/2008

10) Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2008 vp

Lakialoite  LA 28, 94/2007 vp, 8/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 5/2007 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/4/2008

11) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/5/2008

13) Hallituksen esitys suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 206/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 9.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

15) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 188/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 9.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 9.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 21.20.

Täysistunto lopetettiin kello 21.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​