Täysistunnon pöytäkirja 121/2009 vp

PTK 121/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

121. TIISTAINA 8. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.58 ja 18.01—19.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—18.01 ja 19.59—22.40).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Juha Korkeaoja /kesk (14.25)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/12/2009

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Heli Paasion, ed. Sirpa Paateron ja ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 113, ei 55; poissa 31.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/13/2009

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Heli Paasion kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että esityksessä Suomessa liputettuja aluksia edellytetään enää olevan vain 25 prosenttia ja lisäksi varustamoille kertynyttä runsasta verovelkaa voidaan pienentää varustamon tekemillä investoinneilla, mihin ei kuitenkaan liity kotimaisuusvaatimusta, mitkä tekijät yhdessä lisäävät ulosliputusta, joten eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan tarkkaan kehitystä ja antavan tarvittaessa korjaavan esityksen nopeasti eduskunnalle."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 59; poissa 26.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2009 vp

Lakialoite  LA 6/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/25/2009

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Sari Palmin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kaksi lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

jaa 158, ei 18; poissa 23.

( Ään. 3 )

( liite2 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen 1) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 67; poissa 21.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen 2) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 67; poissa 21.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/26/2009

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 67; poissa 23.

( Ään. 6 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/27/2009

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 64; poissa 21.

( Ään. 7 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/28/2009

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Sari Palmin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Anneli Kiljunen on tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Koska ed. Anneli Kiljusen ehdotusta ei ole kannatettu, se raukeaa.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Leena Rauhalan lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 51; poissa 21.

( Ään. 8 )

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2009 vp

Lakialoite  LA 86/2007 vp, 36, 83, 89, 119/2008 vp, 103/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/29/2009

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Sari Palmin kannattamana tehnyt vastalauseen 3 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 68; poissa 20.

( Ään. 9 )

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2009 vp

Lakialoite  LA 11/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/31/2009

Keskustelussa on ed. Sirpa Paatero ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen äänin

jaa 111, ei 68; poissa 20.

( Ään. 10 )

( liite3 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/35/2009

Keskustelussa on ed. Jukka Gustafsson ed. Sirpa Paateron kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen ja vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin 1) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 67; poissa 19.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin 2) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 68; poissa 20.

( Ään. 12 )

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi meripelastuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen torjuntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 33/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi 1.—15. ja 17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 16. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 122/1/2009

18) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 122/2/2009

19) Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 261/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 262/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 263/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

22) Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 264/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

23) Hallituksen esitys laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 265/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 266/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 9.12.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 22.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen