Täysistunnon pöytäkirja 121/2010 vp

PTK 121/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

121. PERJANTAINA 26. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.01—13.25) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.31—15.35).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Reijo Laitinen /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Håkan Nordman /r
 • Mats Nylund /r (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 26.11.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 265—274/2010 vp.

__________

Hallituksen esitysten peruuttaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 26.11.2010 peruuttanut eduskunnalle annetut hallituksen esityksen HE 72/2008 vp laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja hallituksen esityksen HE 54/2009 vp laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä. Esitykset ovat valmisteltavina maa- ja metsätalousvaliokunnassa, jolle hallituksen esityksen 72 osalta ympäristövaliokunta on antanut asiasta lausunnon. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on tänään 26.11.2010 antanut eduskunnalle selonteon Tuottava ja uudistuva Suomi — Digitaalinen agenda vuosille 2011—2020 (VNS 10/2010 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 771, 801, 851, 854, 862—884, 886—889/2010 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan

Äänestys

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 5 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 24.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 119/6/2010

Keskustelussa on ed. Pentti Oinonen ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton: "Eduskunta ei vastoin ulkoasianvaliokunnan ehdotusta hyväksy suomalaisten joukkojen osallistumista EU:n sotilaalliseen Atalanta-operaatioon, Somalian ongelmat eivät edelleenkään ratkea sotalaivoilla."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 155, ei 11, tyhjiä 4; poissa 29.

( Ään. 1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys jäteverolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2010 vp

Lakialoite  LA 133/2007 vp, 128/2008 vp, 91, 100, 116/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 37/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 24.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 119/7/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1 §

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Esitän, että 1 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä merkitsee sitä, että jäteveron tuotto tuloutettaisiin kunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Matti Ahde /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Matti Ahteen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 105, ei 68; poissa 26.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 2—15 §:n, liitteenä olevan verotaulukon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan lisätalousarviomietinnön pöydällepanoa varten kello 15.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.25.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.31.

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov.

4) Hallituksen esitys vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 227/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 114—128/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 30.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 30.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 30.11.2010 kello 14.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettavaksi monisteeksi.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun varataan normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan kolme tuntia ennen täysistunnon alkua.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yleisperustelut ja lopuksi mietinnön toinen ja kolmas ponsi.

Muutosehdotukset tehdään monisteen mukaisessa järjestyksessä. Koska ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, ryhdytään äänestämään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 30.11.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen