Täysistunnon pöytäkirja 122/2002 vp

PTK 122/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

122. TIISTAINA 22. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Maija Perho /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maija Perho /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Leena Rauhala /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.10. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Maija Perho /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

22. ja 23.10. edustaja

 • Petri Neittaanmäki /kesk

22.—26.10. edustajat

 • Marjukka Karttunen /kok
 • Markku Rossi /kesk

22.—27.10. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.10. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.10. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Leena Rauhala /kd

22. ja 23.10. edustaja

 • Satu Hassi /vihr

22.—25.10. edustaja

 • Tapio Karjalainen /sd

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 17. päivänä lokakuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 59, 60/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 199/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskustelussa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 200/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 201/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 202/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Korkeaoja ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi perjantaina pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Korkeaojan ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi perjantaina pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys hautaustoimilaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/2/2002

10) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 207/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 208/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 209/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 210/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi Liikenneturvasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 211/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 212/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys standardisointilaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 214/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 215/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 216/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 217/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 218/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

21) Hallituksen esitys laiksi koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 219/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 220/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 221/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 222/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 223/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 224/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 225/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

28) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 226/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys laiksi rakennustuotteiden hyväksynnästä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 227/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 228/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys lainsäädännöksi valtion tukeman asuntotuotannon toimintaperiaatteiden ulottamisesta kuntien ja eräiden muiden yhteisöjen omistamiin asuntoyhteisöihin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 229/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 230/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

33) Hallituksen esitys laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 231/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 33) asia.

34) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 232/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

35) Hallituksen esitys laeiksi aravalain 13 §:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 233/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

36) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

37) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

38) Hallituksen esitys laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2002 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

39) Hallituksen esitys laiksi muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

40) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

41) Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 6/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

42) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

43) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan keskiviikkona 23. päivänä lokakuuta kello 0.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio