Täysistunnon pöytäkirja 122/2004 vp

PTK 122/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

122. KESKIVIIKKONA 17. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Johannes Koskinen /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.11. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

17.—19.11. edustaja

 • Unto Valpas /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.11. edustajat

 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

17.—26.11. edustaja

 • Jukka Roos /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.11. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Matti Väistö /kesk

17. ja 18.11. edustaja

 • Eero Lämsä /kesk

17.—19.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Markku Laukkanen pyytää vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 19. päivänä marraskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2004 vp

Lakialoite  LA 77/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 19. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 121/2/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus

1—4 § ja 1 luvun otsikko sekä 5 ja 6 § ja 2 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

7 §

Keskustelu:

Oras Tynkkynen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 7 § saa vastalauseen mukaisen muodon, mikä tarkoittaa sitä, että myös kosmetiikan ainesosien testaaminen eläinkokeilla kielletään.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tynkkysen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Oras Tynkkynen ed. Tuija Braxin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tynkkysen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 25 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 46.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 ja 9 § ja 3 luvun otsikko hyväksytään.

10 §

Keskustelu:

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 10 §:n 2 momentti kuuluisi sillä tavoin kuin nimelläni jaetussa muutosehdotuksessa, täsmennyksessä asetuksenantovaltuutukseen esitetään: "Tiedot voidaan ilmoittaa kuluttajalle valmisteen mukana toimitettavassa esitteessä tai muulla vastaavalla tavalla, jos merkinnän tekeminen käyttö- ja ulkopakkaukseen on valmisteen tai pakkauksen koon tai muodon vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä mahdotonta. Merkintöjen tekemisestä säädetään tarkemmin kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella, jolla voidaan säätää myös kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisia vähäisiä poikkeuksia merkitsemisvelvollisuuteen." Tämä on jaettu täällä suomeksi ja ruotsiksi.

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Skinnarin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jouko Skinnari ed. Martin Saarikankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Skinnarin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 152 ei-ääntä; poissa 47.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Skinnarin ehdotuksen.

11 § ja 4 luvun otsikko, 12—16 § ja 5 luvun otsikko sekä 17 § ja 6 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Puhemies:

Kun talousvaliokunnan ehdotusta ei ole hyväksytty muuttamattomana, asia lähetetään suureen valiokuntaan.

2) Pohjoisen Euroopan yhteistyön kehittäminen

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 13/2004 vp  (Tarja Cronberg /vihr ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on ajankohtaiskeskustelu pohjoisen Euroopan yhteistyön kehittämisestä. Esittelypuheenvuoron asiasta käyttää keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Tarja Cronberg.

Ulkoasiainministeri Tuomiojan puheenvuoron jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen painamalla P-painiketta.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi
Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50, 164/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2004 vp

Lakialoite  LA 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 vp, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 3, 40, 73/2003 vp, 34, 41, 77/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esityksiin pohjautuva lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/2/2004

4) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/3/2004

6) Hallituksen esitys laiksi eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005—2009

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 4/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2004 vp

Lakialoite  LA 94/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen