Täysistunnon pöytäkirja 122/2005 vp

PTK 122/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

122. PERJANTAINA 18. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Markku Koski /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.11. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Markku Koski /kesk

21. ja 22.11. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.11. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Lasse Virén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.11. edustajat

 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Puhemies:

Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistunnosta ajaksi

18.—25.11. edustaja

 • Outi Ojala /vas

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 18. päivänä marraskuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 197—204/2005 vp, joista hallituksen esitys n:o 201 on esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että tämän täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 22. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen vaali toimitetaan torstaina 1. päivänä joulukuuta kello 16.30 pidettävässä täysistunnossa. Oikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2009. Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat nähtävänä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 22. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 120/3/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvä ehdotus.

Ed. Jari Koskinen on ed. Kimmo Sasin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvä ehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Polven ja ed. Jari Koskisen ehdotusten välillä

Ed. Polven ehdotus "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 37 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 37.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Polven ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Polven ehdotuksesta mietintöä vastaan

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Polven ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

7 ja 8 § hyväksytään keskustelutta.

10 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11, 11 a, 12, 13, 16 ja 18 § hyväksytään keskustelutta.

26 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven tekemää ehdotusta.

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Koska meidän ehdotuksemme on melkein sama kuin ed. Polven ehdotus, niin kannatan myös ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Matti Kankaan ja ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Vastalauseet ovat tämän pykälän osalta asiallisesti saman sisältöiset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

30 ja 32 § hyväksytään keskustelutta.

34 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

34 a, 44, 51, 55—57, 57 a, 58, 59 ja 63 § hyväksytään keskustelutta.

64 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

67, 75, 77, 78 ja 93 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2.—9. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 23. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 120/4/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä ehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Polven ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

10 § hyväksytään keskustelutta.

10 b §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 10 b § saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

10 c § hyväksytään keskustelutta.

10 d §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 10 d § saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2005 vp

Lakialoite  LA 88/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 24. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 121/3/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 14. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 121/4/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Ahti Vielma ed. Jouko Laxellin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ympäristövaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Vielman ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi ympäristövaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 10.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK x/y/2005

6) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen