Täysistunnon pöytäkirja 122/2006 vp

PTK 122/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

122. TIISTAINA 28. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Astrid Thors /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.11. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

28. ja 29.11. edustaja

 • Simo Rundgren /kesk

28.—30.11. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

28.11.—1.12. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.11. edustaja

 • Tuija Brax /vihr

28.11.—1.12. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.11. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Jere Lahti /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Väistö /kesk

28.—30.11. edustaja

 • Rakel Hiltunen /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 23. päivänä marraskuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 63/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaksi ehdotetun henkilön sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 24. päivänä marraskuuta 2006 päivätyllä kirjelmällä ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan virkamiehistä annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaisesti valtiovarainvaliokunnan Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan virkaan ehdottaman oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin antamat eduskunnan virkamiehistä annetun lain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Selvitys Pöystin sidonnaisuuksista on nähtävillä eduskunnan lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on lakivaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että lakivaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Anne Holmlund.

Asia on loppuun käsitelty.

Puhemies:

Pyydän edustajia istuutumaan paikoilleen ja rauhoittumaan.

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätökseksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2006 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät eduskunnan työjärjestyksen muutosehdotus ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muutosehdotus. Edellä mainitut säännösehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden ja tarkoittavat uuden valiokunnan, tarkastusvaliokunnan, perustamista eduskuntaan.

(Hälinää) Pyydän edustajia rauhoittumaan lopultakin ja keskittymään istuntoon.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvien eduskunnan työjärjestyksen muutosehdotuksen ja eduskunnan virkamiehistä annettua lakia koskevan muutosehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ja eduskunnan työjärjestyksen muutosehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 153/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren 24 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 20, jossa ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämistä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 41. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys maatalousyrittäjän eläkelaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 42. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan mietinnössä hyväksyttäväksi ehdotettu 1. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi eläinten kuljetuksesta sekä laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 39 ja 46 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä talousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 255/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 140/2006 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

23) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 141/2006 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 142/2006 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Laki opintotukilain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 143/2006 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

26) Laki hedelmöityshoidosta annetun lain 8 §:n 6 kohdan kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 150/2006 vp (Sirpa Asko-Seljavaara /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

27) Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 154/2006 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

28) Laki arvonlisäverolain 36 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 155/2006 vp (Bjarne Kallis /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 226/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 220/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 50/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen