Täysistunnon pöytäkirja 122/2014 vp

PTK 122/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

122. TIISTAINA 2. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—15.57), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—18.16 ja 19.59—21.36) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.16—19.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Eero Suutari /kok (14.19)
 • Pauliina Viitamies /sd (14.36)
 • Suna Kymäläinen /sd (14.48)
 • Sampsa Kataja /kok (15.05)
 • Markus Mustajärvi /vr (16.27)
 • Kimmo Sasi /kok (16.27)
 • Tapani Mäkinen /kok (16.55)
 • Antti Lindtman /sd (18.26)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 264/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta samoin kuin eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 262/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 263/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 268/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 277/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 278/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle maa- metsätalousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 279/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/5/2014

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2014 vp

Lakialoite  LA 46/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sekä mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 234/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2014 vp

Lakialoite  LA 22, 73/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/1/2014

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 §:n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poronhoitajien sijaisavusta ja maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 22/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/2/2014

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja julistuksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 2. lakiehdotus tarkoittaa valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamista, joten sen hyväksymiseen vaaditaan perustuslain 87 §:n mukaan kahden kolmasosan enemmistö.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/3/2014

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 259/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 260/2014 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 261/2014 vp

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 265/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 266/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 267/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 269/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain 15 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 270/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 271/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 272/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan hyväksymisestä lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 273/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 274/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 275/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

37) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 276/2014 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

38) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 280/2014 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

39) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 281/2014 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

40) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 282/2014 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

41) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

42) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 187/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 32/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

43) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä sekä takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

44) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 3.12.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​