Täysistunnon pöytäkirja 123/2001 vp

PTK 123/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

123. PERJANTAINA 26. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Maija Rask /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Martti Tiuri /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.10. edustaja

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.10. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Pehr Löv /r
 • Markku Markkula /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Arto Seppälä /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Lasse Virén /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 194—197/2001 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin tulevaisuudesta

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella kuluvan lokakuun 25. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin tulevaisuudesta. Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Eduskunnan työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi marraskuun 6 päivänä pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja selonteko pannaan pöydälle ensi marraskuun 6 päivänä pidettävään täysistuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 927, 929, 930, 932, 936—938, 941, 970, 973, 977, 987, 988, 991, 998, 1004/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun perustuslakivaliokunnan, talousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan varajäseneksi ed. Lehtomäki,

talousvaliokunnan varajäseneksi ed. Lämsä,

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Mikkola ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Elo.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi ed. Karhu.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Vahvistamatta jätetty arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (HE 197/1999 vp)

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 5/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2001 vp

Puhemies:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 3) asia, joka koskee eduskunnan käsiteltäviksi palautuneita tasavallan presidentin vahvistamatta jättämiä arpajaislakia, lakia arpajaisverolain muuttamisesta, lakia rahankeräyslain muuttamisesta, lakia viihdelaitelain muuttamisesta, lakia rikoslain 17 luvun muuttamisesta, lakia rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, lakia näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja lakia raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 15, jossa hallintovaliokunta ehdottaa, että lait hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomina, paitsi että lakien voimaantulosäännöksiin tehdään teknisluontoinen muutos, joka merkitsee, että lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

Keskustelussa on ed. Vistbacka ed. Aittoniemen kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei hyväksy hallintovaliokunnan mietinnön perustelujen viidettä ja kuudetta kappaletta.

Selonteko hyväksytään.

Lait hyväksytään hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina.

Lakien käsittely yhden käsittelyn asiana päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ed. Vistbackan ehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 2 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Vahvistamatta jätetty laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (HE 65/2001 vp)

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 6/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2001 vp

Puhemies:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 4) asia, joka koskee eduskunnan käsiteltäväksi palautunutta tasavallan presidentin vahvistamatta jättämää lakia totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 16, jossa hallintovaliokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana, paitsi että lain voimaantulosäännökseen tehdään teknisluontoinen muutos, joka merkitsee, että laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

Laki hyväksytään hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena.

Lain käsittely yhden käsittelyn asiana päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Vahvistamatta jätetty laki raha-automaattiavustuksista (HE 75/2001 vp)

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 7/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2001 vp

Puhemies:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 5) asia, joka koskee eduskunnan käsiteltäväksi palautunutta tasavallan presidentin vahvistamatta jättämää lakia raha-automaattiavustuksista. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 17, jossa hallintovaliokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana, paitsi että lain voimaantulosäännökseen tehdään teknisluontoinen muutos, joka merkitsee, että laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

Laki hyväksytään hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena.

Lain käsittely yhden käsittelyn asiana päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2001 vp

Lakialoite  LA 156/1999 vp, 149/2000 vp, 45, 46/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 233, 239/2000 vp, 77, 136/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 26. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Yleiskeskustelussa on ed. Räsänen ed. L. Hiltusen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Räsäsen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

27 a §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan 27 a §:n hyväksyttäväksi siinä muodossa kuin se on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa omaishoidon tuen ulottamista tasavertaisesti kaikille omaishoitajille.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Päivi Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Räsänen ed. L. Hiltusen kannattamana ehdottanut, että 27 a § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 27 a §:ää, "jaa"; ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

27 b §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, mikä tarkoittaa omaishoitajille oikeutta viikoittaiseen vapaapäivään.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Räsänen ed. L. Hiltusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

27 c §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 §:n sekä kansaneläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2001 vp

Lakialoite  LA 100/1999 vp, 183/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 212/2000 vp, 65/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 27. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

2 § hyväksytään keskustelutta.

8 §

Keskustelu:

Niilo Keränen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena.

Marja-Leena Kemppainen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Keräsen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Keränen ed. Kemppaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Keräsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

30 a ja 30 b § hyväksytään keskustelutta.

77 §

Keskustelu:

Niilo Keränen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että pykälä säilyy siinä muodossa kuin se on nyt voimassa olevassa laissa.

Marja-Leena  Kemppainen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Keräsen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Keränen ed. Kemppaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Keräsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 10/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 8/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 7. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2002

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 7. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 7. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 185/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 6. päivänä marraskuuta kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​