Täysistunnon pöytäkirja 123/2002 vp

PTK 123/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

123. KESKIVIIKKONA 23. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Henrik Lax /r
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.—25.10. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Kari Uotila /vas

23.—27.10. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Olli Nepponen /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Hellberg /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.10. edustaja

 • Johannes Leppänen /kesk

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään hallintovaliokunnan mietintö n:o 10 valtioneuvoston selonteosta, joka käsittelee kansalaisten suoran osallistumisen kehittymistä.

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Hallintovaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jonka alussa on yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Eduskunta hyväksyy hallintovaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi hyväksytään.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 198/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi hätäkeskuslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 193/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys palosuojelurahastolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 194/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi kunnallisesta viranhaltijasta ja laiksi kuntalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 196/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 94/2002 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 197/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 209/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 226/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys lainsäädännöksi valtion tukeman asuntotuotannon toimintaperiaatteiden ulottamisesta kuntien ja eräiden muiden yhteisöjen omistamiin asuntoyhteisöihin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 229/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 230/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 231/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​