Täysistunnon pöytäkirja 123/2004 vp

PTK 123/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

123. TORSTAINA 18. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18. ja 19.11. edustaja

 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.11. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

18. ja 19.11. edustaja

 • Tatja Karvonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.11. edustajat

 • Antero Kekkonen /sd
 • Mikaela Nylander /r

18. ja 19.11. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Marjukka Karttunen /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 11. päivänä marraskuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 59, 60/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 59 osalta lakivaliokunnan ja

asian U 60 osalta valtiovarainvaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Sari Essayah vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 19. päivänä marraskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi
Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50, 164/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2004 vp

Lakialoite  LA 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 vp, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 3, 40, 73/2003 vp, 34, 41, 77/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 25. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 122/3/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ehdotettu, hallituksen esityksiin pohjautuva lakiehdotus

1 luvun 1—4 §, 1 luvun otsikko ja I osan otsikko sekä 2 luvun 1 ja 2 § hyväksytään keskustelutta.

2 luvun 3 §

Keskustelu:

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että korvauksia maksetaan myös silloin, kun saa palvelua yksityiseltä tuottajalta, joka toimii kunnallisissa tiloissa.

Paula Risikko /kok:

Herra puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 luvun 4—6 § ja luvun otsikko, 3 luvun 1—6 § ja luvun otsikko, 4 luvun 1—9 § ja luvun otsikko sekä 5 luvun 1—7 § hyväksytään keskustelutta.

5 luvun 8 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3, mikä tarkoittaa sitä, että vuotuinen omavastuuosuus alennetaan 532 euroon.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 luvun 9 § ja luvun otsikko, 6 luvun 1—15 § ja luvun otsikko sekä II osan otsikko, 7 luvun 1—5 § ja luvun otsikko sekä 8 luvun 1 ja 2 § hyväksytään keskustelutta.

8 luvun 3 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että sairausvakuutuksen omavastuuaika lyhenee 55 päivästä 30 päivään.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 luvun 4—6 § hyväksytään keskustelutta.

8 luvun 7 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen sisällön, joka on vastalauseessa 2.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 luvun 8 § hyväksytään keskustelutta.

8 luvun 9 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseen 2 mukaisen sisällön.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 luvun otsikko ja 9 luvun 1—10 § hyväksytään keskustelutta.

9 luvun 11 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3, mikä tarkoittaa sitä, että oikeus ottovanhemman vanhempain- ja isyysrahaan on, mikäli lapsi on kymmentä vuotta nuorempi, kun hallituksen esityksessä ikäraja on seitsemän vuotta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 46.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 luvun 12 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3, mikä tarkoittaa sitä, että ottovanhemman vanhempainrahakausi on yhtä pitkä kuin biologisen vanhemman eli 263 arkipäivää.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 46.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 luvun 13—15 § ja luvun otsikko sekä 10 luvun 1 § hyväksytään keskustelutta.

10 luvun 2 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 48.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

10 luvun 3 § ja luvun otsikko sekä 11 luvun 1—6 § hyväksytään keskustelutta.

11 luvun 7 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen sisällön, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä nousee 19 euroon 30 senttiin arkipäivältä.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 3. Ehdotus on saman sisältöinen kuin ed. Virtasen ehdotus.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen erinomaista ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ja ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11 luvun 8—11 § ja luvun otsikko sekä 12 luvun 1—10 § ja luvun otsikko ja III osan otsikko sekä 13 luvun 1—11 § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

14 luvun 1 §

Keskustelu:

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Tarkoitus on tasata vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia, jotta naisvaltaisten alojen työllistämisedellytyksiä voitaisiin parantaa.

Ensimmäinen varapuhemies:

Tässä vaiheessa pyydän ainoastaan ehdotuksia.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 luvun 2 § hyväksytään keskustelutta.

14 luvun 3 §

Keskustelu:

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 88 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 46.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 luvun otsikko ja IV osan otsikko, 15 luvun 1—20 § ja luvun otsikko, 16 luvun 1—6 § ja luvun otsikko sekä 17 luvun 1—8 § ja luvun otsikko sekä V osan otsikko, 18 luvun 1—13 § ja luvun otsikko sekä VI osan otsikko, 19 luvun 1—12 § ja luvun otsikko, 20 luvun 1—5 § ja luvun otsikko sekä 21 luvun 1—3 § ja luvun otsikko sekä VII osan otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 27. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 122/5/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa tuensaajien piirin laajentamista.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 49.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2—4 § ja 1 luvun otsikko, 5 ja 6 § ja 2 luvun otsikko, 7—9 § ja 3 luvun otsikko, 10—19 § ja 4 luvun otsikko sekä 20—25 § ja 5 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen 63 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005—2009

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 4/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2004 vp

Lakialoite  LA 94/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 4, josta ilmenee, että suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 124/3/2004

7) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 73/2004 vp (Saara Karhu /sd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

11) Laki rintamaveteraanitunnuksien myöntämiselle asetetun määräajan jatkamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 126/2004 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 130/2004 vp (Jan Vapaavuori /kok)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​