Täysistunnon pöytäkirja 123/2005 vp

PTK 123/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

123. TIISTAINA 22. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.11. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok

22. ja 23.11. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Sasi /kok

22.—24.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

22.—25.11. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.11. edustaja

 • Eero Reijonen /kesk

22.—25.11. edustaja

 • Kari Rajamäki /sd

22.—27.11. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.11. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Iivo Polvi /vas

22.—25.11. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Jukka Roos /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 17. päivänä marraskuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 39—41/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 39 osalta lakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä

asioiden U 40 ja 41 osalta hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta (PNE 2/2005 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Fortum Oyj:n kannustinohjelmien kohtuullisuus

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 5/2005 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Martti Korhosen ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 5 Fortum Oyj:n kannustinohjelmien kohtuullisuudesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Korhosen puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämiseksi valiokuntaan.

Valtioneuvoston vastaus välikysymykseen:

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/1/2005

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 197/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 198/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 199/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 200/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 201/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Hallituksen esitys n:o 201/2005 vp vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen n:o 119/2005 vp täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinenkin esitys on.

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 202/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2005 vp

Lakialoite  LA 100/2004 vp, 132/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Lakialoite laiksi tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 164/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 94, 136/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi Rautatievirastosta ja Ratahallintokeskuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2005 vp

Lakialoite  LA 96/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi tullilain 9 a §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 195/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eräiksi kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta parantaviksi säännöksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n, verontilityslain 13 §:n ja kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 182/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen