Täysistunnon pöytäkirja 123/2006 vp

PTK 123/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

123. KESKIVIIKKONA 29. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Minna Lintonen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.11. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.11.—1.12. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

29. ja 30.11. edustaja

 • Susanna Haapoja /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaali. Pääjohtaja valitaan kuusivuotiskaudeksi 1.1.2007—31.12.2012.

Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu ote valtiovarainvaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää pääjohtajan virkaa hakeneiden henkilöiden nimet sekä valtiovarainvaliokunnan arvioinnin hakijoista.

Vaali toimitetaan umpilipuin noudattamalla eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Huomautan, että äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Rosa Meriläinen, Pehr Löv, Leena Rauhala ja Raimo Vistbacka.

Vaalitoimitus alkaa.

__________

Ed. Jaana Ylä-Mononen merkitään läsnä olevaksi.

__________

Puhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri lukee:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet Tuomas Pöysti 143 ääntä, Alpo Rivinoja 22 ääntä, Jaakko J. Pihlajamäki 5 ääntä sekä Vesa Jatkola ja Eeva Lindeman kumpikin 1 äänen. Lisäksi on jätetty 2 vaalilippua, joihin on merkitty nimet Seppo Lahtela ja Pekka Pöysti, mutta kun tämän nimiset henkilöt eivät ole hakeneet virkaa, on sanotut liput hylätty.

Puhemies:

Kun valtioneuvoston controller, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan virkaan kuusivuotiskaudeksi, joka alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2012.

Puhemies:

Eduskunta päättänee saattaa nyt toimitetun vaalin tuloksen valtioneuvoston tietoon.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Naisten aseman parantaminen työelämässä

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 6/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Sari Sarkomaan ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 6 naisten aseman parantamisesta työelämässä.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Sarkomaan puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 50/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys vuoden 2007 tuloveroasteikkolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2006 vp

Lakialoite  LA 103, 125/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2006 vp

Lakialoite  LA 114/2004 vp, 81, 107, 122, 146/2005 vp, 27, 40, 56, 59, 81, 82, 93, 109, 110, 121, 123, 148/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 29, 52, 105, 116/2005 vp, 68/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 246/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 223/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 224/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 250/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 238/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2006 vp

Lakialoite  LA 11/2004 vp, 52, 95, 99, 115/2005 vp, 74, 100, 112, 133, 138/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 72, 88, 90/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​