Täysistunnon pöytäkirja 123/2012 vp

PTK 123/2012 vp

Tarkistettu versio.2.0

123. KESKIVIIKKONA 5. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (15.03—15.49).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali

  Vaaleja

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi Kalle Jokisen.

  2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 102/2012 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2012 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 4.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

  PTK 121/16/2012

  Keskustelussa on Lauri Heikkilä Pirkko Mattilan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

  Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

  Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

  jaa 90, ei 67; poissa 42.

  ( Ään. 1 )

  ( liite1 )

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 103/2012 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2012 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 4.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

  PTK 121/18/2012

  Keskustelussa on Lauri Heikkilä Pirkko Mattilan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

  Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

  Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

  jaa 85, ei 67; poissa 47.

  ( Ään. 2 )

  ( liite2 )

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely, ainoa käsittely

  Hallituksen esitys  HE 111/2012 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2012 vp

  Lakialoite  LA 2/2011 vp

  Toimenpidealoite  TPA 9/2012 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 4.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

  PTK 121/19/2012

  Keskustelussa on Laila Koskela Ari Jalosen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

  Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

  Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.

  Äänestyksessä Laila Koskelan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 129, ei 25; poissa 45.

  ( Ään. 3 )

  Asian käsittely päättyi.

  5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta ja valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 64/2012 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2012 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

  PTK 121/6/2012

  Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Päätökset

  1. lakiehdotus

  Eduskunta hyväksyi 15 §:n mietinnön mukaisena.

  Voimaantulosäännös

  Markus Lohi /kesk:

  Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

  Reijo Hongisto /ps:

  Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lohen tekemää muutosesitystä.

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Markus Lohi on Reijo Hongiston kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Äänestyksessä Markus Lohen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

  jaa 86, ei 71; poissa 42.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

  Eduskunta hyväksyi 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

  6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 137/2012 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2012 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

  7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 132/2012 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2012 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 99/2012 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2012 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

  Yleiskeskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

  9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 115/2012 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2012 vp

  Lakialoite  LA 48/2011 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

  Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

  10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 145/2012 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

  11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 144/2012 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2012 vp

  Lakialoite  LA 43/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

  12) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 169/2012 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

  __________

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 7.12.2012 kello 13.

  Täysistunto lopetettiin kello 15.49.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen