Täysistunnon pöytäkirja 124/2001 vp

PTK 124/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

124. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Satu Hassi /vihr
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /rem
 • Jaakko Laakso /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Maija Rask /sd
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Bjarne Kallis /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Markku Markkula /kok
 • Iivo Polvi /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.11. edustajat

 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok

6. ja 7. 11. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Riitta Prusti /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

6.—8.11. edustajat

 • Leea Hiltunen /kd
 • Gunnar Jansson /r
 • Risto Kuisma /rem
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd

6.—9.11. edustaja

 • Satu Hassi /vihr

6.—11.11. edustajat

 • Tarja Kautto /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

6.—28.11. edustajat

 • Niilo Keränen /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Unto Valpas /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.11. edustaja

 • Säde Tahvanainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.11. edustajat

 • Riitta Korhonen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Henrik Lax /r
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Iivo Polvi /vas

6. ja 7.11. edustaja

 • Harry Wallin /sd

6.—9.11. edustajat

 • Johannes Leppänen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 2. päivänä marraskuuta 2001 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 198—201/2001 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 25. päivänä lokakuuta ja 1. päivänä marraskuuta 2001 päivätyillä kirjelmillään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 72—75/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 72 osalta perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asioiden U 73 ja 75 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asian U 74 osalta valtiovarainvaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin tulevaisuudesta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2001 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään 26. päivänä lokakuuta 2001 pidetyssä istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin tulevaisuudesta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Totean, että selonteon lähetekeskustelussa käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja selonteko lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 10/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2001 vp

Lakialoite  LA 156/1999 vp, 149/2000 vp, 45, 46/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 233, 239/2000 vp, 77, 136/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/1/2001

4) Hallituksen esitys laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 §:n sekä kansaneläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2001 vp

Lakialoite  LA 100/1999 vp, 183/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 212/2000 vp, 65/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2001 vp

Lakialoite  LA 58/2000 vp, 72/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 97, 258/2000 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 8/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 194/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 196/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 197/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​