Täysistunnon pöytäkirja 124/2004 vp

PTK 124/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

124. PERJANTAINA 19. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.11. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr

19.—22.11. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

19.—25.11. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

21.—25.11. edustaja

 • Jouko Skinnari /sd

22. ja 23.11. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.11. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 19. päivänä marraskuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 239—243/2004 vp.

__________

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 18. päivältä marraskuuta 2004 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta (VNS 8/2004 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona, 24. päivänä marraskuuta pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 18. päivänä marraskuuta 2004 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 83—95/2004 vp.

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on 16. päivänä marraskuuta 2004 valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Liisa Jaakonsaaren.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Leena Rauhala.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti eduskuntaryhmän pääsihteeri Pekka Perttula.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 23. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 123/6/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—4 § hyväksytään keskustelutta.

5 §

Keskustelu:

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaisi sitä, että uudelleen täytettäviä juomapakkauksia edelleen suosittaisiin.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 §

Keskustelu:

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7—11 § hyväksytään keskustelutta.

12 §

Keskustelu:

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 50.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2.—4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​