Täysistunnon pöytäkirja 124/2006 vp

PTK 124/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

124. TORSTAINA 30. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Raija Vahasalo /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Astrid Thors /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.11. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd

30.11. ja 1.12. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Kimmo Sasi /kok

30.11.—5.12. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.11. edustaja

 • Anne Huotari /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r

30.11. ja 1.12. edustaja

 • Jan Vapaavuori /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Ed. Raija Vahasalo merkitään läsnä olevaksi.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

2) Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys vuoden 2007 tuloveroasteikkolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2006 vp

Lakialoite  LA 103, 125/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/2/2006

4) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2006 vp

Lakialoite  LA 114/2004 vp, 81, 107, 122, 146/2005 vp, 27, 40, 56, 59, 81, 82, 93, 109, 110, 121, 123, 148/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 29, 52, 105, 116/2005 vp, 68/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/3/2006

5) Hallituksen esitys laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/4/2006

7) Hallituksen esitys laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 43. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 44. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2006 vp

Lakialoite  LA 11/2004 vp, 52, 95, 99, 115/2005 vp, 74, 100, 112, 133, 138/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 72, 88, 90/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 45. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/5/2006

13) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 46. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 147/2006 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 149/2006 vp (Eva Biaudet /r ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 156/2006 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

17) Laki opintotukilain 11 ja 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 160/2006 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 240/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 262/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 193/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan perjantaina 1. päivänä joulukuuta kello 3.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen