Täysistunnon pöytäkirja 124/2010 vp

PTK 124/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

124. TORSTAINA 2. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.59), toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—19.56 ja 21.59—23.50) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.56—21.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Jouko Laxell /kok
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Pertti Virtanen /ps
 • Antti Vuolanne /sd (s)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Äänestykset

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös valtioneuvoston tiedonannosta Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta. Keskustelu asiasta päättyi 1.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 123/3/2010

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Saatuaan tiedonannon eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat kolme ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Eero Heinäluoma on ed. Markku Uusipaavalniemen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut rahoituskriisin hoidossa ja Irlannin tukiehtojen neuvottelussa, eikä nauti eduskunnan luottamusta,

ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Markus Mustajärven kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta ei hyväksy Suomen valtion- takausta Irlannin lainoituksen edellyttämälle ERVV:n varainhankinnalle eikä Irlannin lainapakettia, jossa kansalaiset pannaan maksamaan pankkien pelastaminen,

ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Bjarne Kallis on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävä valtiontakaus edellyttää, että

1. Suomi muun muassa IMF:n kautta edellyttää, että Irlanti luopuu asteittain epäterveestä verokilpailusta yritysverotuksen osalta,

2. Irlannin pankkisektorille laaditaan sopeutumisohjelma, johon sisällytetään kohta osakkeiden nollaamisesta pankin pääomittamisen yhteydessä silloin, kun pankin oma pääoma on menetetty kokonaisuudessaan, ja myönnetylle tuelle on annettava markkinakelpoisina vakuuksina Irlannin valtion takauksilla varmistetut osakkuudet tuettavissa pankeissa vähintään puolelle tuen määrästä,

3. takaussitoumuksen antaneen maan takausvastuuta vähennetään määrällä, joka vastaa sitä määrää, josta sen valvonnan alainen Irlannin rahoittaja on vapaaehtoisessa rahoitusjärjestelmässä luopunut, ja

4. Irlannin lainan aktivoiminen ja sen ehdot eivät ole lupaus tulevien vastaavanlaisten kriisien ratkaisemiseen,

ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Eero Heinäluoman ehdotuksesta ed. Paavo Arhinmäen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä ed. Eero Heinäluoman ehdotuksesta ed. Paavo Arhinmäen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksen äänin

jaa 127, ei 40; poissa 32.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen äänin

jaa 111, ei 56; poissa 32.

( Ään. 2 )

( liite2 )

3) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 105, ei 63; poissa 31.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 20/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 8/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Tästä käydään nyt keskustelua noin tunnin verran, ja jos osoittautuu tarpeelliseksi, sitten myöhemmin illalla sitä jatketaan.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään. On vähän vaikea nyt määritellä, milloin sitä tänään jatketaan. Tänään sitä siis jatketaan, mutta se tapahtuu vasta 8) asian käsittelyn jälkeen, ja sitä ennenhän on varattu tunti 4) ja tunti 5) asialle, jotenka se tapahtuu iltamyöhään.

__________

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Tarja Filatov.

__________

4) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään. Täysistuntoa jatketaan siten, että nyt käydään esityslistajärjestyksessä ensimmäisen käsittelyn asiat loppuun, sen jälkeen palataan päiväjärjestyksen kohtaan 3), joka käsitellään loppuun, ja sen jälkeen palataan tähän keskusteluun.

5) Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2010 vp

Lakialoite  LA 33/2007 vp, 98/2008 vp, 5/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2008 vp, 19, 29/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/2/2010

6) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 255/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/1/2010

8) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2010 vp

Lakialoite  LA 81/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/3/2010

__________

3) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 20/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 8/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt palataan päiväjärjestyksen 3) kohtaan ja jatketaan aiemmin tänään keskeytettyä keskustelua.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Siirrymme käsittelemään päiväjärjestyksen 4) asiaa, joka myös keskeytettiin aiemmin tämän istunnon aikana, ja nyt jatketaan yleiskeskustelua.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/4/2010

__________

9) Laki järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

10) Laki päihdehuoltolain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 109/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 111/2010 vp (Paavo Arhinmäki /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta
Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 258/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2010 vp

Lakialoite  LA 66/2009 vp, 16, 60/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 185/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 51/2010 vp

Lakialoite  LA 137, 141/2007 vp, 52, 55, 102, 116, 129/2008 vp, 19, 76, 102/2009 vp, 14/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 60, 62/2009 vp, 15, 73, 80, 84/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pienpuun energiatuesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 270/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 22/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 3.12.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 23.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen