Täysistunnon pöytäkirja 124/2012 vp

PTK 124/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

124. PERJANTAINA 7. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.03—13.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Pentti Kettunen /ps
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas
 • Riitta Myller /sd
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 828, 845, 847, 852, 857, 858, 860, 862—866, 869, 871, 876, 879, 885/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

(Hälinää) Pyydän salia hiljenemään valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoroa varten.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2012 vp

Lakialoite  LA 43/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2012 vp

Lakialoite  LA 57/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

5) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 80/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

9) Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 2012

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 97/2012 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 168/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2012 vp

Lakialoite  LA 73/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 11.12.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen