Täysistunnon pöytäkirja 125/2002 vp

PTK 125/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. TORSTAINA 24. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Henrik Lax /r
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Katja Syvärinen /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Katja Syvärinen /vas
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lauri Kähkönen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.10. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

24. ja 25.10. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24. ja 25.10. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.10. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Lasse Virén /kok

24. ja 25.10. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen päätökset ja Suomi

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 13/2002 vp (Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk ym.)

Keskustelualoite  KA 14/2002 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ajankohtaiskeskustelu Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen päätöksistä ja Suomesta.

Esittelypuheenvuorot asiasta käyttävät ed. Isohookana-Asunmaa ja ed. Tiusanen. Niiden jälkeen seuraavat valtioneuvoston jäsenten, ministerien Backman ja Siimes, puheenvuorot. Näiden kaikkien puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja. Lisäksi puhemies myöntää enintään 1 minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja harkintansa mukaan.

(Hälinää) Pyydän edustajia asettumaan paikoilleen. — Pyydän edustajia istumaan paikoilleen. Seuraavaksi luettelen niiden nimiä, jotka eivät ole omilla paikoillaan. — Pyydän edustajia asettumaan paikoilleen. Odotan sen ajan.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelu asiasta päättyi viime tiistain istunnossa.

PTK 122/9/2002

Keskustelussa on ed. Kerola ed. Krohnin kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto, ehdottanut, että asia lähetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvosto on eilen pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin ed. Kerolan ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen yksimielisesti.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 185/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 186/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 187/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 188/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Brax ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 5. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Braxin ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle 5. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain 66 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 189/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren eräiden todistelua, kiireelliseksi julistamista ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 190/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 191/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 182/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys Suomen liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan sekä sen I ja II liitteisiin ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 183/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta, laiksi valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta sekä Montrealissa 25 päivänä syyskuuta 1975 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan irtisanomisen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 184/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymistä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymistä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaa lakia sekä merilain 6 luvun muuttamista koskevaa lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 22/2002 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 213/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

14) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 22—31/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat tänään nähtävillä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän puheenvuoron käyttäjiä mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen numeron ja nimikkeen, johon hänen puheenvuoronsa liittyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​