Täysistunnon pöytäkirja 125/2004 vp

PTK 125/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.11. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Astrid Thors /r

23. ja 24.11. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok

23.—25.11. edustaja

 • Simo Rundgren /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.11. edustaja

 • Kalevi Olin /sd

23. ja 24.11. edustaja

 • Susanna Haapoja /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.11. edustajat

 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

23. ja 24.11. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Minna Sirnö /vas

23.—26.11. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 18. päivänä marraskuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 61—64/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 61 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 62 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 63 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 64 osalta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä perustuslakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005—2009

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 4/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2004 vp

Lakialoite  LA 94/2004 vp

Puhemies:

Jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä suuren valiokunnan mietinnön pohjalta päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi
Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 50, 164/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2004 vp

Lakialoite  LA 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 vp, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 3, 40, 73/2003 vp, 34, 41, 77/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esityksiin 50 ja 164 pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/1/2004

8) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/2/2004

10) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 21.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 239/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 240/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

17) Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 241/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 242/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 243/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 5/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2004 vp

Lakialoite  LA 77/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​