Täysistunnon pöytäkirja 125/2006 vp

PTK 125/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. PERJANTAINA 1. JOULUKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.12. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

1. ja 2.12. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jere Lahti /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.12. edustaja

 • Roger Jansson /r

1.12.2006—31.1.2007 edustaja

 • Tony Halme /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.12. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 1. päivänä joulukuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 267—269/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 813, 824, 830—836, 839, 840, 842—844/2006 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 29. päivänä marraskuuta 2006 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 116—130/2006 vp.

__________

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen vaalin toimittaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta hyväksyi juhlaistunnossaan 1.6.2006 lain kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta. Laki tulee voimaan 1.1.2007. Lain 2 §:n mukaan eduskunta valitsee tutkimuslaitoksen hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Lain 14 §:n mukaan tutkimuslaitoksen ensimmäiseen hallitukseen tulevat jäsenet voidaan valita ennen lain voimaantuloa.

Ilmoitetaan, että tutkimuslaitoksen hallituksen vaali toimitetaan ensi tiistaina 5. päivänä joulukuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on vaalisäännön 8 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 12.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Naisten aseman parantaminen työelämässä

Äänestykset

Välikysymys  VK 6/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Sarkomaan ym. allekirjoittamasta välikysymyksestä n:o 6, joka koskee naisten aseman parantamista työelämässä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 123/2/2006

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat kolme ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Sari Sarkomaa on ed. Leena Harkimon kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole toiminut lupaustensa mukaisesti ja vähentänyt naisten ja miesten välisiä palkkaeroja eikä perusteettomien pätkätöiden määrää; hallituksella ei myöskään ole poliittista tahtoa vielä tällä vaalikaudella ryhtyä konkreettisiin toimiin palkkaerojen ja perusteettomien pätkätöiden määrän vähentämiseksi sekä naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Annika Lapintie on ed. Mikko Kuopan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole edistänyt miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä eikä rajoittanut pätkätöitä ja vuokratyötä, ja edellyttää hallituksen antavan esityksen takuupalkasta vuokratyössä, antavan esityksen ammatillisten järjestöjen rajoittamattomasta kanneoikeudesta laittomien pätkätöiden osalta ja sellaisten työsuhteiden toteamisesta toistaiseksi voimassa oleviksi ja antavan vuoden 2007 talousarviota täydentävän esityksen kuntarahoituksen lisäämiseksi, jotta kuntatyöntekijöitä voidaan vakinaistaa ja heidän palkkaustaan parantaa, sekä siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Tarja Cronberg on ed. Heidi Hautalan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut ohjelmansa mukaisessa tavoitteessa vähentää naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja ja määräaikaisia työsuhteita eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Lapintien ja ed. Cronbergin ehdotusten välillä, sen jälkeen voittaneesta ed. Sarkomaan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Lapintien ja ed. Cronbergin ehdotusten välillä

Ed. Lapintien ehdotus "jaa", ed. Cronbergin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 62 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 23.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Lapintien ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Sarkomaan ja ed. Lapintien ehdotusten välillä

Ed. Sarkomaan ehdotus "jaa", ed. Lapintien ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 65 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 22.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Sarkomaan ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Sarkomaan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2007 tuloveroasteikkolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2006 vp

Lakialoite  LA 103, 125/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 36. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 124/3/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus

1 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, mikä merkitsee sitä, että verotaulukkoihin tehdään käytännössä inflaatiota vastaava tarkistus.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven esitystä.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä sillä on vastalauseessa 1.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen esitystä.

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on esitetty vastalauseessa 3.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Anni Sinnemäki on ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Sinnemäen ja ed. Kalliksen ehdotusten välillä, sitten voittaneesta ed. Polven ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Sinnemäen ja ed. Kalliksen ehdotusten välillä

Ed. Sinnemäen ehdotus "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 51 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 20.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Sinnemäen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Polven ja ed. Sinnemäen ehdotusten välillä

Ed. Polven ehdotus "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 61 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 22.

( Ään. 5 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Polven ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Polven ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2006 vp

Lakialoite  LA 114/2004 vp, 81, 107, 122, 146/2005 vp, 27, 40, 56, 59, 81, 82, 93, 109, 110, 121, 123, 148/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 29, 52, 105, 116/2005 vp, 68/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen istunnossa.

PTK 124/4/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

48 § hyväksytään keskustelutta.

72 a §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän lakialoitteen n:o 40/2006 vp mukaisesti, että 72 a §:ään lisätään uusi 5 momentti, mikä merkitsee sitä, että tilapäinen työskentely työntekemispaikalla voi jatkua yli kolmen vuoden ajan: "Siitä poiketen, mitä edellä 2 momentissa säädetään, verovelvollisen selvityksen perusteella tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla voidaan pitää myös yli kolmen vuoden työskentelyajanjaksoa. Tällöin on osoitettava, että verovelvollinen on työmatkan takia joutunut yöpymään erityisen työntekemispaikan sijainnin vuoksi tarpeellisissa tilapäisissä majoitustiloissa."

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven esitystä.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että 72 a § hyväksytään lakialoitteen n:o 40 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 72 a §:ää, "jaa"; ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

80 ja 93 § hyväksytään keskustelutta.

95 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä sillä on vastalauseessa 3, mikä tarkoittaa sitä, että kakkosasunnosta työntekijä saisi kohtuullisen verovähennyksen.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 95 §:n 1 momenttiin lisätään 5) kohta, jossa ajatus on vähän samanlainen kuin ed. Kalliksella, mutta vähän eri tavalla formuloituna, ja joka on sama muoto kuin vastalauseessa 1.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että 95 § hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Jari Koskinen on ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Jari Koskisen ja ed. Kalliksen ehdotusten välillä

Ed. Jari Koskisen ehdotus "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 12 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 21.

( Ään. 8 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Jari Koskisen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö, jossa ei ole 95 §:ää, "jaa"; ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

105 a §

Keskustelu:

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä sillä on vastalauseessa 3, mikä tarkoittaa sitä, että huoltajat saisivat alaikäisestä lapsesta ylimääräisen vähennyksen.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Uusi 105 b §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Esitän lakialoitteen n:o 81/2006 vp mukaisesti, että lakiin lisätään uusi 105 b §, mikä merkitsee sitä, että kunnallisverotuksessa myönnetään vähennys työttömyysturvaa, sairausvakuutuskorvauksia jne. saaville: "Kunnallisveron sosiaalitulovähennys 1) työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 5 §:n ja 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut työttömyysetuudet, 2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 1 §:n 1 momentissa ja 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut sairauspäivärahaetuudet, 3) tapaturmavakuutuslain 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa (192/1987, 948/1992) tarkoitettu päivärahaetuus, 4) liikennevakuutuslain (510/2004) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu työkyvyttömyyseläke ja pysyvän haitan korvaus, 5) kotihoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu kotihoidon tuki, 6) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 18 §:ssä tarkoitettu kuntoutusraha sekä muut veronalaiset kuntoutusetuudet (kuntoutustuki ja kuntoutusraha), jotka maksetaan ansioeläkelakien perusteella, sekä 7) opintotukilain (65/1994) 10 §:ssä tarkoitettu opintoraha. Edellä 1 momentissa mainittuja sosiaalituloja saavan verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta edellä mainittujen vähennysten jälkeen vähennetään kunnallisverotuksessa sosiaalitulovähennys. Täyden sosiaalitulovähennyksen määrä lasketaan siten, että luvulla 1,37 kerrotun täyden kansaneläkkeen suuruisesta sosiaalitulon määrästä vähennetään täyden perusvähennyksen määrä ja jäännös pyöristetään seuraavaan täyteen kymmeneen euroon. Sosiaalitulovähennys ei kuitenkaan voi olla sosiaalitulon määrää suurempi. Jos verovelvollisen puhdas ansiotulo ylittää täyden sosiaalitulovähennyksen määrän, sosiaalitulovähennystä pienennetään 70 prosentilla yli menevän osan määrästä. Kunnallisverotuksen täyden sosiaalitulovähennyksen määrää laskettaessa täytenä sosiaalitulona pidetään verovuonna yksinäiselle henkilölle ensimmäisessä kuntaryhmässä maksetun täysimääräisen kansaneläkkeen määrää."

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven esitystä.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään uusi 105 b § lakialoitteen n:o 81 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 105 b §:ää, "jaa"; ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

108, 116 a, 116 c ja 124 § hyväksytään keskustelutta.

125 §

Keskustelu:

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 125 § saa sen muodon, joka on esitetty vastalauseessa 4.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 125 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven esitystä.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena.

Ed. Iivo Polvi on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Polven ja ed. Sinnemäen ehdotusten välillä

Ed. Polven ehdotus "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 22 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24.

( Ään. 12 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Polven ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Polven ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

127 a §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 127 a § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa kotitalousvähennyksen edelleenkehittämistä.

Jyri Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

127 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotus

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 4. lakiehdotus

12 §

Keskustelu:

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä sillä on vastalauseessa 3, mikä tarkoittaa sitä, että yhteisövero jaetaan niin kuin ennenkin valtion, kuntien ja seurakuntien kesken.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 46 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 21.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 5. lakiehdotus

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 124/6/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1, 4 ja 5 § hyväksytään keskustelutta.

6 §

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Rouva puhemies! Ehdotan, että 6 § poistettaisiin, jolloin nykyinen 6 § jäisi voimaan ja näin paikallispoliisin alasajoa ei vielä toteutettaisi.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen esitystä, joka säilyttäisi vielä palvelua tuolla periferiassakin.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 ja 9 §, 12 § ja sen edellä oleva väliotsikko ja 13 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

3.—5. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2006 vp

Lakialoite  LA 11/2004 vp, 52, 95, 99, 115/2005 vp, 74, 100, 112, 133, 138/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 72, 88, 90/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 45. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 124/12/2006

Yleiskeskustelussa on ed. Tarja Cronberg ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 4 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun ed. Cronbergin ehdotusta ei ole kannatettu, se raukeaa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

9 luvun 10 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa vanhempainrahakauden pidentämistä 170 päivään.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 luvun 10 a §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 2. Se tarkoittaa sitä, että isällekin tulisi pakollinen isyyskuukausi.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää esitystä.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että 10 a § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 3.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 4.

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soininvaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Osmo Soininvaara on ed. Ulla Anttilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Soininvaaran ja ed. Virtasen ehdotusten välillä, sitten voittaneesta ed. Rauhalan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Soininvaaran ja ed. Virtasen ehdotusten välillä

Ed. Soininvaaran ehdotus "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 23 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 20.

( Ään. 18 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Soininvaaran ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Rauhalan ja ed. Soininvaaran ehdotusten välillä

Ed. Rauhalan ehdotus "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 41 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 20.

( Ään. 19 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Rauhalan ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 20 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 luvun 11 § hyväksytään keskustelutta.

9 luvun 12 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että tämä 12 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Koska oma esitykseni olisi ollut täsmälleen sama kuin ed. Rauhalan, niin kannatan sitä.

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena.

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soininvaaran esitystä.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Osmo Soininvaara on ed. Ulla Anttilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Pykälää koskevat muutosehdotukset ovat pienistä sanamuotoja koskevista eroista huolimatta saman sisältöiset, joten ehdotan, että niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ja ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 21 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 luvun 15 § hyväksytään keskustelutta.

9 luvun 16 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että 16 § poistetaan vastalauseen 3 mukaisesti.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Teen pykälästä sen esityksen, joka on vastalauseessa 2.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ed. Virtasen ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta ed. Rauhalan ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys pykälän sisältöä koskevasta ed. Virtasen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 31 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 23.

( Ään. 22 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

2) Äänestys pykälän poistamista koskevasta ed. Rauhalan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 34 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 26.

( Ään. 23 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

11 luvun 1 §

Keskustelu:

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa, että äitiysraha olisi 72 ensimmäisen arkipäivän osalta 100 prosenttia eli korkeampi kuin hallitus esittää.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vahasalon ehdotusta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, eli esitämme 10 prosenttia vähemmän kuin kokoomus.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Virtasen ja ed. Vahasalon ehdotusten välillä

Ed. Virtasen ehdotus "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 60 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 24.

( Ään. 24 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Virtasen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 25 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11 luvun 9 § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

14 luvun 3 § ja luvun otsikko, 15 luvun 4 ja 4 a § ja luvun otsikko sekä 18 luvun 13 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.45.

Täysistunto keskeytetään kello 13.38.

Täysistuntoa jatketaan

kello 16.03

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

6) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätökseksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2006 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään osittain toisessa, osittain ainoassa käsittelyssä hallituksen esitykseen sisältyvistä lakiehdotuksista sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvistä laki- ja säädösehdotuksista.

Koska ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät eduskunnan työjärjestyksen muutosehdotus ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muutosehdotus muodostavat yhden kokonaisuuden ja kun hallituksen esitykseen sisältyvästä ensimmäisestä lakiehdotuksesta on päätettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä, ehdotan meneteltäväksi seuraavasti:

Ensin päätetään hallituksen esitykseen sisältyvästä ensimmäisestä, Suomen perustuslain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta. Lakiehdotus voidaan nyt, jollei muuta ehdotusta tehdä, hyväksyä äänten enemmistöllä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä.

Jos mainittu lakiehdotus hyväksytään lepäämään, katsotaan ehdotusten keskinäisen sidonnaisuuden vuoksi myös hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—12. lakiehdotuksen sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvien eduskunnan työjärjestyksen muutosehdotuksen, eduskunnan virkamiehistä annetun lain muutosehdotuksen, ehdotuksen valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta, ehdotuksen eduskunnan kirjaston ohjesäännön muuttamisesta sekä ehdotuksen eduskunnan tilisäännön muuttamisesta tulleen hyväksytyiksi lepäämään yli vaalien.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti myös ensimmäisessä käsittelyssä päätettyjen, hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—12. lakiehdotuksen sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvien 1. ja 2. muutosehdotuksen katsotaan tulleen hyväksytyiksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvien 3.—5. ehdotuksen sisältö hyväksytään ainoassa käsittelyssä mietinnön mukaisena.

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti ovat myös puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät 3.—5. säädösehdotus tulleet hyväksytyiksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Lakiehdotusten ja eduskunnan työjärjestyksen muutosehdotuksen toinen käsittely sekä muiden säädösehdotusten ainoa käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 153/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee kansainvälisen velvoitteen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Kansainvälinen velvoite hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren 24 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt lakivaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/5/2006

20) Hallituksen esitys maatalousyrittäjän eläkelaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Laki korkolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 157/2006 vp (Tuija Brax /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 266/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laeiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 219/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 217/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 253/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laeiksi laivaväen luetteloinnista sekä merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 239/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​