Täysistunnon pöytäkirja 125/2012 vp

PTK 125/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. TIISTAINA 11. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.04—16.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Susanna Huovinen /sd
 • Anssi Joutsenlahti /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Anssi Joutsenlahti /ps (15.20)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (15.20)
 • Antti Kaikkonen /kesk (16.02)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on tänään 11.12.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 175—177/2012 vp.

__________

Hallituksen esityksen peruuttaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on tänään 11.12.2012 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 149/2012 vp laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Esitys on valmisteltavana valtiovarainvaliokunnassa. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 5.12.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 70, 71/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—4) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 83/2012 vp (Juha Sipilä /kesk)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta ja valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2012 vp

Lakialoite  LA 43/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2012 vp

Lakialoite  LA 48/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2012 vp

Lakialoite  LA 73/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2012 vp

Lakialoite  LA 57/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 80/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 97/2012 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 168/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 8/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 19.

Täysistunto lopetettiin kello 16.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​