Täysistunnon pöytäkirja 125/2014 vp

PTK 125/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.04—13.20) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.01—16.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 5 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Olli Immonen /ps (s)
  • Anna Kontula /vas
  • Jukka Kopra /kok (e)
  • Pentti Oinonen /ps (s)
  • Markku Mäntymaa /kok (s)
  • Kaj Turunen /ps
  • Jutta Urpilainen /sd

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 4.12.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 283—336/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 745, 841, 843—845, 848, 850, 852—854, 859, 863—865, 869, 870, 872, 879, 881, 884, 896/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 234/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2014 vp

Lakialoite  LA 22, 73/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 2.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 122/14/2014

Keskustelussa on Esko Kiviranta Tapani Töllin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 4 lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Esko Kivirannan 1. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 76, tyhjiä 2; poissa 4.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan 2. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 85, tyhjiä 1; poissa 4.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan 3. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 95, tyhjiä 1; poissa 4.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan 4. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 63, tyhjiä 33; poissa 5.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 22/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 2.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 122/21/2014

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että 1. ja 3. lakiehdotus hylätään.

Terhi Peltokorpi on Juha Rehulan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kaksi lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä 1. ja 3. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1. ja 3. lakiehdotuksen

jaa 145, ei 49, tyhjiä 1; poissa 4.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 2. lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Terhi Peltokorven 1. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 46, tyhjiä 37; poissa 7.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Terhi Peltokorven 2. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 94, tyhjiä 2; poissa 4.

( Ään. 7 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja julistuksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Keskustelu asiasta päättyi 2.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 122/22/2014

Keskustelussa on Mauri Pekkarinen Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että sopimus ja julistuksen antaminen hylätään.

Kaj Turunen on Martti Mölsän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Lisäksi on Kaj Turunen Martti Mölsän kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: "Eduskunta toteaa, että hallitus on tarkoituksenmukaisesti jättänyt väliin kriisinratkaisumekanismin kohdalla asian kokoluokan vaatiman parlamentaarisen käsittelyn eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään sopimuksesta ja julistuksen antamisesta.

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi sopimuksen ja julistuksen antamisen äänin

jaa 120, ei 75; poissa 4.

( Ään. 8 )

Sopimuksen ja julistuksen ainoa käsittely on päättynyt.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Sitten päätetään lakiehdotuksista. Lakiehdotukset muodostavat kokonaisuuden. Niistä 2. lakiehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö.

Ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: ensin päätetään 2. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lakiehdotusten keskinäisen sidonnaisuuden vuoksi päätös koskee myös 1. ja 3.—18. lakiehdotusta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

2. lakiehdotuksen hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei". Jos vähintään 2/3 annetuista äänistä on jaa-ääniä, on lakiehdotus hyväksytty, mutta muuten se on hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen äänin

jaa 157, ei 37; poissa 5.

( Ään. 9 )

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti myös 1. ja 3.—18. lakiehdotus katsottiin hyväksytyiksi.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on äänestettävä tehdystä epäluottamuslause-ehdotuksesta.

Joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Kaj Turusen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle.

Äänestyksessä eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 109, ei 38, tyhjiä 47; poissa 5.

( Ään. 10 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/7/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 33 e §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että hyväksytään keskustan vastalauseessa oleva ehdotus.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 33 e §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 156, ei 36, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 11 )

2. lakiehdotuksen 6 d §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Edelleen ehdotan, että hyväksytään keskustan vastalauseessa 2. lakiin tehty muutosehdotus.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen 6 d §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 158, ei 36, tyhjiä 1; poissa 4.

( Ään. 12 )

3. lakiehdotuksen 5 §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan myös tähän käsittelyn pohjana olevaan lakiin vastalauseen mukaista muutosehdotusta.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3. lakiehdotuksen 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 158, ei 36, tyhjiä 1; poissa 4.

( Ään. 13 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 122/10/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

17 §

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen mietinnön vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Korhonen on Lauri Heikkilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Korhosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 17 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 118, ei 75; poissa 6.

( Ään. 14 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 123/5/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 2 luvun 13 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että vastalauseen mukaisesti pykälä poistetaan.

Silvia Modig /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Erkki Virtanen on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 2 luvun 13 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 180, ei 14, tyhjiä 1; poissa 4.

( Ään. 15 )

1. lakiehdotuksen 2 a luvun 6 a §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Vastalauseen mukaisesti esitän, että myös tämä pykälä poistetaan.

Silvia Modig /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Erkki Virtanen on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 2 a luvun 6 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 179, ei 14, tyhjiä 2; poissa 4.

( Ään. 16 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 6/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Valiokunta ehdottaa, että valtioneuvoston periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan. Keskustelu asiasta päättyi 3.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 123/1/2014

Keskustelussa on Anna Kontula Ville Niinistön kannattamana ehdottanut, että valtioneuvoston periaatepäätös kumotaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotuksista on äänestettävä.

Joka kannattaa valiokunnan ehdotusta, että periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Anna Kontulan ehdotus hyväksytty ja periaatepäätös kumottu.

Äänestyksessä eduskunta päätti, että valtioneuvoston periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan, äänin

jaa 115, ei 74, tyhjiä 4; poissa 6.

( Ään. 17 )

__________

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Valojen perusteella minun ei-ääneni ei näkynyt. Voisitteko varmistaa sen?

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään edustaja Hiltusen ilmoitus pöytäkirjaan.

__________

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.20.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.01

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 240/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 182/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 49/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 34/2014 vp

Lakialoite  LA 63/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2014 vp

Lakialoite  LA 39/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 24/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 25/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 193/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 26/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 282/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 9.12.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen