Täysistunnon pöytäkirja 126/2001 vp

PTK 126/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

126. KESKIVIIKKONA 7. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Paavo Lipponen /sd
 • Jukka Mikkola /sd
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Säde Tahvanainen /sd
  • Tuija Nurmi /kok
  • Johannes Koskinen /sd

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys vuoden 2001 kolmanneksi lisätalousarvioksi

  Ainoa käsittely

  Hallituksen esitys  HE 193/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2001 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 20.

  Asian käsittelyssä noudatetaan tämän päivän ensimmäisessä täysistunnossa hyväksyttyä menettelytapaa.

  Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Esitellään menot.

  Pääluokka 24
  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

  Luku 01 Ulkoasiainhallinto hyväksytään.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Keskustelu:

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Herra puhemies! Sonera on pelureitten runtelema raunio, joka elää vain yhteiskunnan toistuvalla tuella. Siitä syystä, että saisin paremmat yöunet, minä ehdotan, että eduskunta ei hyväksyisi momentille 31.99.88 ehdotettua määrärahaa Soneran suunnatun osakeannin rahoittamiseksi.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentin 31.99.88 perusteluissa lausuttaisiin, kuten edustajien pöydille nimelläni jaetussa paperissa on: "Hyväksyessään määrärahan eduskunta edellyttää Soneran käyttävän osan osakepääoman korotuksesta saamistaan varoista maamme haja-asutusalueiden kiinteän televerkon ja laajakaistayhteyksien mahdollisimman nopeaan rakentamiseen sekä kunnossa pitämiseen ja toteuttavan näin alueellisesti tasapuolista palvelutarjontaa."

  Seppo Lahtela /kesk:

  Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

  Mauri  Pekkarinen  /kesk:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan, että eduskunta hyväksyessään mietinnön lausuisi seuraavaa: "Eduskunta edellyttää, että valtion omistajapolitiikan parantaminen aloitetaan kokoamalla valtion yritysomaisuuden hoito yhteen yksikköön."

  Seppo  Kääriäinen  /kesk:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Pekkarisen ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot

  Toinen varapuhemies:

  Keskustelussa on ed. Aittoniemi ehdottanut, että eduskunta ei hyväksyisi momentille 88 ehdotettua 3 159 000 000 markan määrärahaa.

  Ed. Vistbacka on ed. S. Lahtelan kannattamana tehnyt edellä esittämänsä lausumaehdotuksen.

  Ed. Pekkarinen on ed. Kääriäisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

  Selonteko hyväksytään.

  Toinen varapuhemies:

  Ed. Aittoniemen ehdotusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa. Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

  Menettelytapa hyväksytään.

  Äänestykset ja päätökset:

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta

  Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 6 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 80.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Pekkarisen ehdotuksesta

  Mietintö "jaa", ed. Pekkarisen ehdotus "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 24 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 81.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 1 hyväksytään.

  Pääluokka 37
  Valtionvelan vähentäminen

  Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksytään.

  Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 2 hyväksytään.

  Yleisperustelut

  Yleisperustelut hyväksytään.

  Mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma hyväksytään.

  Mietinnön toiseen ponteen sisältyvä ehdotus, joka tarkoittaa lisätalousarvion nimikkeen muuttamista toiseksi lisätalousarvioksi, hyväksytään.

  Mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta merkitään hyväksytyiksi.

  Mietinnön neljäs ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista, hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  2) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 119/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  3) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2002

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 118/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  4) Hallituksen esitys Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 99/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  5) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 198/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

  6) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 199/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

  7) Hallituksen esitys luopumiseläkelain 8 §:n ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 200/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  8) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 201/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

  9) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 138/2001 vp (Jouko Jääskeläinen /kd ym.)

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

  Täysistunto lopetetaan kello 19.13.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen