Täysistunnon pöytäkirja 126/2002 vp

PTK 126/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

126. PERJANTAINA 25. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Anne Holmlund /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Henrik Lax /r
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r 

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.10. edustaja

 • Sinikka Mönkäre /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.10. edustaja

 • Pauli Saapunki /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.10. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Esko Helle /vas
 • Anne Holmlund /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 23. päivänä lokakuuta 2002 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 132—155/2002 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 714, 717, 718, 721, 723, 728, 736, 737, 740, 744—748, 753, 757, 758, 764, 768, 770, 774, 784/2002 vp.

__________

Välikysymys 3/2002 vp: Lapsiperheiden aseman parantaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Räsänen ja 58 muuta edustajaa ovat 24. päivänä lokakuuta 2002 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 3 lapsiperheiden aseman parantamisesta (VK 3/2002 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Räsäselle välikysymyksen esittämistä varten.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Perhepolitiikan keskeinen tehtävä on luoda olosuhteet, joissa vanhemmat voivat kantaa kasvatusvastuunsa. Tasapainoinen perhepolitiikka merkitsee myös kestävää perustaa tulevaisuuden yhteiskunnalle.

Vastatessaan vuosi sitten lapsiperheiden aseman parantamista koskeneeseen välikysymykseen Lipposen hallitus lupasi, että sen perhepoliittiset linjaukset esitetään myöhemmin valmistuvassa lapsipoliittisessa selonteossa.

Keväällä valmistuneessa selonteossa kartoitettiin perheiden tilannetta, mutta ainoa konkreettinen määrärahalupaus koski 15 miljoonan euron määrärahaa syrjäytyneiden lasten erityispalveluihin. Vuoden 2003 talousarvioesityksessä tämäkin määräraha oli pudotettu 5 miljoonaan euroon. Selonteossa todettiin, että tulonsiirtojen kehittämisen painopisteen tulisi olla niiden ostovoiman turvaamisessa. Ainoaksi konkreettiseksi ehdotukseksi tulonsiirtojen osalta jäi reilun euron korotus minimiäitiyspäivärahaan.

Lipposen 1. hallitus leikkasi mm. lapsilisiä, kotihoidon tukea ja minimiäitiyspäivärahaa, eikä niiden tasoa ole korjattu tällä vaalikaudella. Lapsilisät ja kotihoidon tuki ovat päinvastoin reaaliarvoltaan edelleen heikentyneet, koska niitä ei ole sidottu indeksiin. Toimeentulo-ongelmat ovat kasaantuneet erityisesti yksinhuoltajatalouksiin, monilapsisiin perheisiin sekä perheisiin, joissa molemmat vanhemmat ovat työttömiä.

Hallituksen ainoaksi esitykseksi työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeuksiin jäi isyysloman pidentäminen kahdella viikolla, mikäli äiti luopuu omasta oikeudestaan vanhempainlomaan kahden viikon ajaksi.

Lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevät palvelut ovat huonontuneet. Esimerkiksi puutteet lastensuojelussa, kunnallisessa kotipalvelussa, koululaisten iltapäivätoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa vaikeuttavat eniten apua tarvitsevien lasten tilannetta.

Lasten ja nuorten pahoinvointi selittyy osin myös arvoympäristössä tapahtuneilla muutoksilla. Osa lapsista ja nuorista viettää aikaansa yhä enemmän väkivaltaviihteen parissa, jolla on yhteytensä väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Heikoimmassa asemassa ovat ne lapset, joiden vanhemmilla ei ole voimavaroja suojella lapsiaan kehitykselle haitallisilta vaikutteilta.

Suomalaiset lapset potevat aikuisen antaman ajan puutetta, mutta perhepolitiikkaa ohjaavat enemmän työelämän kuin lasten tarpeet. Lähes kaikista muista Euroopan maista poiketen Suomessa ei verotuksessa oteta huomioon elatusvastuuta tai kotona tehtävää hoivatyötä. Verovähennysten vastineena maksetaan Suomessa kotihoidon tukea, mutta se on leikattu niin alhaiseksi, että lapsen hoito kotona ei ole kaikille perheille taloudellisesti mahdollista. Väestöliiton perhebarometrin mukaan yli 40 % päiväkotilasten vanhemmista haluaisi jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Tuoreen selvityksen mukaan suomalaiset haaveilevat isommasta perheestä kuin he todellisuudessa tulevat saamaan. Syyksi epäsuhdalle ilmoitettiin yhteiskunnan heikko tuki lapsiperheille ja toisaalta työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet. Erityisesti perheet toivoivat nykyistä joustavampia työaikoja ja parempaa kotihoidon tukea.

Mikäli perheet eivät suoriudu kasvatusvastuustaan, yhteiskunta ei pysty edes rahalla korjaamaan syntyneitä vaurioita. Perhepolitiikan laiminlyönti on valtionvelkaakin suurempi uhka tulevaisuuden Suomelle. Kun lasten määrä vähenee, olisi entistä tärkeämpää huolehtia lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Jos perhepolitiikkaa laiminlyödään, vinoutuneen väestökehityksen seuraukset syvenevät entisestään ja tulevaisuuden työikäisen väestön harteille sälytetään kohtuuton hoivataakka.

Hallituspuolueet esittivät viime kesän puoluekokouksissaan lapsiperheiden tilanteen parantamista. Sdp esitti kokouksessaan lapsilisien reaaliarvon turvaamista, mutta sen johtama hallitus ei ole tuonut mitään esitystä asiasta eduskunnalle. Kokoomus puolestaan esitti kokouksessaan kotihoidon tuen korottamista, mutta tämänkin asian hallitus on vaiennut. Hallitus ei myöskään toteuttanut lapsipoliittisen selonteon lähetekeskustelun yhteydessä antamaansa lupausta 15 miljoonasta eurosta ensi vuoden budjettiin syrjäytymisuhan alaisten lasten välttämättömien palveluiden järjestämiseen.

Myös hallituksen ministerit ja hallituspuolueiden keskeiset vaikuttajat ovat toistuvasti herätelleet kansalaisten toiveita vaatimalla milloin lapsilisien, milloin kotihoidon tuen korottamista. Useimmiten nämä toiveet on heitetty suoraan seuraavalle hallitukselle, kuten teki hiljattain pääministeri Lipponen vaatiessaan lapsilisiin korotusta.

Hallituksen riveistä tulleet kannanotot osoittavat hallituspuolueiden myöntävän harjoitetun perhepolitiikan virheelliseksi. Kuitenkaan hallitus ei ole toteuttanut lapsilisien eikä kotihoidon tuen korotusta eikä nostanut pienintä äitiyspäivärahaa työttömyysturvan tasolle, vaikka tämän syksyn budjetissa siihen olisi ollut täysi mahdollisuus. Politiikan uskottavuuden kannalta on kestämätöntä, että vallassa ollessaan hallitus sysää omissa käsissään olevia ratkaisuja seuraavalle vaalikaudelle. Katteettomat lupaukset vahvistavat perheille syntynyttä kuvaa perhepolitiikan ennakoimattomuudesta.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä vielä tällä vaalikaudella toimenpiteisiin lapsiperheiden tukeen kohdistuneiden leikkausten korjaamiseksi ja lapsiperheiden tilanteen parantamiseksi sekä perhepolitiikan uskottavuuden palauttamiseksi kansalaisten keskuudessa?

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2002

 • Päivi Räsänen /kd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Sakari Smeds /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Janina Andersson /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. Asia pantiin pöydälle tähän istuntoon viime tiistain täysistunnossa.

PTK 122/6/

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

2) Hallituksen esitys valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 1 §.n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi aravalain 12 §:n muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 231/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5. päivänä marraskuuta kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​