Täysistunnon pöytäkirja 126/2004 vp

PTK 126/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

126. KESKIVIIKKONA 24. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Annika Lapintie /vas
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Johannes Koskinen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.11. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Johannes Koskinen /sd
 • Hannes Manninen /kesk

24.—26.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Kimmo Sasi /kok
 • Harry Wallin /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.11. edustaja

 • Tuija Brax /vihr

24.—26.11. edustajat

 • Lyly Rajala /kok
 • Säde Tahvanainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.11. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Raija Vahasalo /kok

24.—26.11. edustaja

 • Eva Biaudet /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi
Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 50, 164/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2004 vp

Lakialoite  LA 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 vp, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 3, 40, 73/2003 vp, 34, 41, 77/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esityksiin 50 ja 164 pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 125/7/2004

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Raija Vahasalon kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä ed. Akaan-Penttilän lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 41.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 125/9/2004

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön liitteenä olevan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunnon eriävässä mielipiteessä olevan lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 34 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta — Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2004 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tulevaisuusvaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään pääministeri Matti Vanhasen esittelypuheenvuoron jälkeen aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Siinä on ensin yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja selonteko lähetetään tulevaisuusvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 5/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2004 vp

Lakialoite  LA 77/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 5, josta ilmenee, että suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2004 vp

Lakialoite  LA 124/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207, 232/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2004 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 56—58/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Puhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko lisätalousarvioesityksestä. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden 57 ja 58 hylkäämistä, sekä neljäs ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka tai luku esitellään. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisina keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.30. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

9) Hallituksen esitys laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 208/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 222/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119, 141/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 217/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 218/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 219/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​