Täysistunnon pöytäkirja 126/2005 vp

PTK 126/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

126. PERJANTAINA 25. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.11. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk

27. ja 28.11. edustaja

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

28.11.—2.12. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Iivo Polvi /vas
 • Astrid Thors /r
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.11. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ahti Vielma /kok

25.—29.11. edustaja

 • Kalevi Lamminen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 25. päivänä marraskuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 205—210/2005 vp, joista hallituksen esitys n:o 206 on esitys vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 29. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

Valtioneuvoston selonteko energia- ja ilmastopolitiikasta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 24. päivältä marraskuuta 2005 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko "Lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksia — kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi" (VNS 5/2005 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 25. päivältä marraskuuta 2005 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta (VNS 6/2005 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 700, 708, 745, 775, 789, 791, 793, 794, 797, 798, 803, 812, 813, 817, 819/2005 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Fortum Oyj:n kannustinohjelmien kohtuullisuus

Äänestykset

Välikysymys  VK 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Martti Korhosen ym. allekirjoittamasta välikysymyksestä n:o 5. Keskustelu asiasta päättyi viime tiistain täysistunnossa.

PTK 123/1/2005

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat neljä ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Martin Saarikangas on ed. Sari Sarkomaan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta katsoo, että hallitus on vaikeuttanut kuntien taloustilannetta ja siten heikentänyt niiden mahdollisuuksia turvata kansalaisten peruspalvelut, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Bjarne Kallis on ed. Sari Essayahin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on kohtuullistaa Fortumin optio-ohjelman etuja, sekä selvittää optio-ohjelman laatijan vastuuta tässä, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Martti Korhonen on ed. Mikko Kuopan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että hallitus kieltäytyy ryhtymästä nopeisiin toimiin Fortum Oyj:n johdon kannustinjärjestelmien kohtuullistamiseksi ja muutoinkin pitää kiinni eriarvoisuutta lisäävästä politiikastaan, ja siksi eduskunta edellyttää maan hallitukselta pikaisia toimia Fortumin johdon kannustinjärjestelmien kohtuullistamiseksi tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen avulla sekä lisäksi edellyttää, että verotusta, työllisyyspolitiikkaa, sosiaaliturvaa ja hyvinvointipalveluja käytetään tehokkaasti eriarvoisuuden vähentämiseksi, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Osmo Soininvaara on ed. Oras Tynkkysen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus on toimillaan edistänyt tuloerojen kasvua ja heikentänyt kansalaisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Soininvaaran ehdotuksesta ed. Korhosen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Kalliksen ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Saarikankaan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Korhosen ja ed. Soininvaaran ehdotusten välillä

Ed. Korhosen ehdotus "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 13 ei-ääntä, 43 tyhjää; poissa 27.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Korhosen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kalliksen ja ed. Korhosen ehdotusten välillä

Ed. Kalliksen ehdotus "jaa", ed. Korhosen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 40 ei-ääntä, 43 tyhjää; poissa 26.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kalliksen ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Saarikankaan ja ed. Kalliksen ehdotusten välillä

Ed. Saarikankaan ehdotus "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 32 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 25.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Saarikankaan ehdotuksen.

4) Äänestys ed. Saarikankaan ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Saarikankaan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 161, 171, 185/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2005 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 39—67/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 32. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/2/2005

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 02 Valtioneuvoston kanslia hyväksytään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Ulkoasiainhallinto, luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö ja luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset hyväksytään.

Luku 10 Tuomioistuinlaitos

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 25.10.23 lisäyksenä 500 000 euroa vakuutusoikeuden ruuhkien purkamiseen.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 23 lisätään 500 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 39 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu hyväksytään.

Luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 25.50.21 lisäyksenä 500 000 euroa rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 500 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 05 Lääninhallitukset ja luku 07 Kihlakunnat hyväksytään.

Luku 75 Poliisitoimi

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 26.75.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 26.75.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kärkkäisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 1 000 000 euroa.

Ed. Kari Kärkkäinen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 2 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Soinin ja ed. Kärkkäisen ehdotusten välillä

Ed. Soinin ehdotus "jaa", ed. Kärkkäisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 46 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 26.

( Ään. 7 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Soinin ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 90 Rajavartiolaitos hyväksytään.

Luku 97 Avustukset kunnille

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 26.97.32 lisäyksenä 400 000 euroa kuntaliitosselvitysten tukemiseen.

Jyri Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 34 lisäystä 10 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 34 lisäystä 15 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin, mistä 5 000 000 euroa lastenpsykiatrian hoitojonojen purkamiseen. Tämä tarkoittaa, että lastenpsykiatrian hoitotakuu voitaisiin lopultakin toteuttaa.

Matti Kangas /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Huotarin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että momentille 32 lisätään 400 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut momentille 34 lisäystä 10 000 000 euroa.

Ed. Anne Huotari on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut momentille 34 lisäystä 15 000 000 euroa vastalauseen 3 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Jari Koskisen ehdotus on erillinen, joten siitä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Ed. Kalliksen ja ed. Huotarin ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

1) Äänestys ed. Kalliksen ja ed. Huotarin ehdotusten välillä

Ed. Kalliksen ehdotus "jaa", ed. Huotarin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 43 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 24.

( Ään. 10 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kalliksen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksytään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 01 Puolustusministeriö hyväksytään.

Luku 10 Puolustusvoimat

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan momentilta 16 vähennettäväksi 21 000 000 euroa puolustusmateriaalihankintojen indeksikorotukseen osoitetusta määrärahasta.

Jaakko Laakso /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Jaakko Laakson kannattamana ehdottanut momentilta 16 vähennettäväksi 21 000 000 euroa vastalauseen 3 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 27 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 28.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta hyväksytään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos, luku 60 Senaatti-kiinteistöt, luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet, luku 81 Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot, luku 90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot sekä pääluokan perustelut ja mietinnössä niiden kohdalla oleva lausumaehdotus hyväksytään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Opetusministeriö, luku 07 Opetushallitus, luku 08 Kansainvälinen yhteistyö ja luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus hyväksytään.

Luku 40 Yleissivistävä koulutus

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 30 lisäystä 93 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut momentille 30 lisäystä 93 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 65 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 26.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Ammatillinen koulutus, luku 69 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö, luku 70 Opintotuki, luku 90 Taide ja kulttuuri ja luku 98 Liikuntatoimi hyväksytään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 20 Maatalous ja luku 40 Kala-, riista- ja porotalous hyväksytään.

Luku 50 Vesitalous

Keskustelu:

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 48 lisäystä 2 000 000 euroa Lapin tulvavahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen asukkaille sekä Kittilän ja Inarin kunnille.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Tennilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut momentille 48 lisäystä 2 000 000 euroa vastalauseen 3 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 58 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 29.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Metsätalous, luku 70 Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö, luku 71 Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, luku 72 Elintarvikevirasto, luku 73 Kasvintuotannon tarkastuskeskus, luku 90 Hallinto ja luku 91 Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksytään.

Luku 24 Tiehallinto

Keskustelu:

Simo Rundgren /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 837 000 euroa tulvien Lapissa aiheuttamien tievaurioiden korjaamisesta tulleisiin kustannuksiin Lapin tiepiirille.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Rundgrenin ehdotusta.

Timo Soini /ps:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 30 000 000 euroa perustienpitoon.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Kari Uotila /vas:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 15 000 000 euroa perustienpitoon.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa perustienpitoon.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Simo Rundgren ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 837 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 55 mukaisesti.

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 30 000 000 euroa.

Ed. Kari Uotila on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 15 000 000 euroa.

Ed. Sari Essayah ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Rundgrenin ehdotus on erillinen ja siitä äänestetään erikseen mietintöä vastaan. Muiden ehdotusten osalta ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Soinin ja ed. Uotilan ehdotusten välillä, sitten voittaneesta ed. Essayahin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Rundgrenin ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rundgrenin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

1) Äänestys ed. Uotilan ja ed. Soinin ehdotusten välillä

Ed. Uotilan ehdotus "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 47 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 27.

( Ään. 16 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Uotilan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Essayahin ja ed. Uotilan ehdotusten välillä

Ed. Essayahin ehdotus "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 68 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 27.

( Ään. 17 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Essayahin ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Merenkulkulaitos ja luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen hyväksytään.

Luku 40 Ratahallintokeskus

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 20 000 000 euroa perusradanpitoon.

Raimo Vistbacka /ps:

Herra puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Matti Kangas /vas:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 15 000 000 euroa perusradanpitoon.

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kankaan ehdotusta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa perusradanpitoon.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 20 000 000 euroa.

Ed. Matti Kangas on ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 15 000 000 euroa.

Ed. Leena Rauhala on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Soinin ja ed. Kankaan ehdotusten välillä, sitten voittaneesta ed. Rauhalan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Kankaan ja ed. Soinin ehdotusten välillä

Ed. Kankaan ehdotus "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 57 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 25.

( Ään. 19 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kankaan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Rauhalan ja ed. Kankaan ehdotusten välillä

Ed. Rauhalan ehdotus "jaa", ed. Kankaan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 86 jaa- ja 80 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 28.

( Ään. 20 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Rauhalan ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 21 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

Keskustelu:

Unto Valpas /vas:

Puhemies! Ehdotan momentille 31.60.63 lisäystä 5 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Valppaan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 63 lisätään 5 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 58 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 28.

( Ään. 22 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 70 Viestintävirasto, luku 72 Viestinnän korvaukset ja avustukset, luku 80 Ilmatieteen laitos ja luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 10 Hallinto, luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka, luku 30 Yrityspolitiikka ja luku 60 Energiapolitiikka hyväksytään.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö ja luku 03 Työttömyysturvalautakunta hyväksytään.

Luku 04 Tarkastuslautakunta

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 33.04.21 lisäystä 100 000 euroa tarkastuslautakunnan toimintamenoihin.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 100 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 23 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 15 Perhekustannusten tasaus, luku 17 Työttömyysturva, luku 18 Sairausvakuutus, luku 19 Eläkevakuutus, luku 21 Rintamaveteraanieläkkeet, luku 28 Muu toimeentuloturva, luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto ja luku 33 Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 01 Työhallinto, luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus, luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano ja luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat hyväksytään.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 01 Ympäristöministeriö, luku 10 Ympäristön suojelu, luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu ja luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Jostain syystä vastalauseeseen 3 liittyvä ed. Immosen tekemä lisäysehdotus ympäristötöihin pääluokkaan 35 ei ole tullut saliin käsittelyyn. Pyydän, että tämä puheenvuoro merkitään pöytäkirjaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Merkitään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko ja luku 09 Muut menot valtionvelasta hyväksytään.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

Keskustelu:

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentilta 37.01.94 vähennettäväksi 366 000 000 euroa valtionvelan nettokuoletuksista ja velanhallinnasta kuntien valtionosuusvelan maksamiseen.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että momentilta 94 vähennetään 366 000 000 euroa vastalauseen 1 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 24 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08 Valmisteverot ja luku 10 Muut verot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala, luku 34 Työministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 03 Osinkotulot hyväksytään.

Osasto 15
Lainat

Luku 01 Valtiolle takaisin maksettavat lainat hyväksytään.

Yleisperustelut hyväksytään.

Mietinnön toiseen ponteen sisältyvä ehdotus lausumaehdotuksen hyväksymisestä merkitään käsitellyksi lisätalousarvioehdotuksen asianomaisella kohdalla.

Eduskunta yhtyy mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden n:ot 39—67 hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy mietinnön neljänteen ponteen sisältyvän ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 124/17/2005

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Erkki Pulliainen on ed. Anni Sinnemäen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää Verohallituksen valvovan tarkoin perittävien lähdeverojen oikeamääräisyyttä ja seuraavan muutoinkin lainmuutoksen vaikutuksia lähdeveron kertymään."

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 25 )

( liite5 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 26 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 124/18/2005

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 27 )

( liite6 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2005 vp

Lakialoite  LA 88/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 124/22/2005

Keskustelussa on ed. Ulla Anttila ed. Anne Holmlundin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää keinot nopeuttaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten palvelusuunnitelmien laatimista ja antaa tarvittaessa eduskunnalle asiaa koskevan esityksen vuoden 2006 valtiopäivien aikana."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ulla Anttilan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 28 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2005 vp

Lakialoite  LA 100/2004 vp, 132/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 25. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 124/1/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 1 mukainen lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Meriläisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 10 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 31.

( Ään. 29 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1 § hyväksytään keskustelutta.

2 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaista muutosta pykälän 2) kohtaan.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ed. Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 41 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 27.

( Ään. 30 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 3 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, jolloin siis 1) kohta muuttuu ja 3) kohta poistettaisiin.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ed. Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Pykälän 1 momentista äänestetään kohdittain.

Äänestykset ja päätökset:

3 §:n 1 momentin 1) kohta

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 38 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 27.

( Ään. 31 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 §:n 1 momentin 2) kohta hyväksytään mietinnön mukaisena.

3 §:n 1 momentin 3) kohta

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 36 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 34.

( Ään. 32 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 §:n 2—4 momentti hyväksytään mietinnön mukaisina.

4—13 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Lakialoite laiksi tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 164/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 26. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 124/2/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

31 §

Keskustelu:

Christina Gestrin /r:

Herr talman! Jag föreslår att paragrafen antas enligt ändringen i reservationen.

Roger Jansson /r:

Herr talman! Jag ber att få understöda ledamot Gestrins förslag.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Christina Gestrin ed. Roger Janssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Gestrinin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 33 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ehdotetun uuden 2. lakiehdotuksen 16 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 14. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 125/6/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Petri Salo ed. Marja Tiuran kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen mukainen ehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Salon ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 34 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

8 ja 10 § ja 2 luvun otsikko sekä 13 a § hyväksytään keskustelutta.

13 b §

Keskustelu:

Petri Salo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että tästä järjettömästä ja autoilijoille kalliista, byrokraattisesta käyttövastaavasta luovutaan.

Minna Sirnö /vas:

Puhemies! Kannatan ed. Salon tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Petri Salo ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Salon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 35 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

13 c § hyväksytään keskustelutta.

13 d §

Keskustelu:

Petri Salo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Salon tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Petri Salo ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Salon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 36 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

13 e — 13 j § ja 2 a luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Petri Salo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Salon tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Petri Salo ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Salon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 37 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

3. ja 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2005 vp

Lakialoite  LA 96/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 26. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 124/10/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen mukainen lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Virtasen ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 38 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 27. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 124/11/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Virtasen ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 39 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​