Täysistunnon pöytäkirja 126/2006 vp

PTK 126/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

126. MAANANTAINA 4. JOULUKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Eero Lämsä /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Arto Seppälä /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.12. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

4. ja 5.12. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

4.—8.12. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.12. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

4.—31.12. edustaja

 • Mauri Salo /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.12. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Eero Lämsä /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps

4. ja 5.12. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Sinikka Hurskainen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan on nyt tehtävä päätös siitä, hyväksyykö se Roomassa 29. päivänä lokakuuta 2004 Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen, sekä päätettävä ehdotuksesta laiksi Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sopimuksen hyväksymisestä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Kun sopimus ja lakiehdotus muodostavat yhden kokonaisuuden, sopimuksesta tehtävä päätös merkitsee vastaavaa päätöstä myös lakiehdotuksen osalta.

Sopimuksen hyväksymisestä on päätettävä noudattamalla perustuslain 94 §:n 2 momentin säännöksiä. Koska asia koskee perustuslakia, sopimus voidaan hyväksyä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Jos sopimus siis hyväksytään, katsotaan myös lakiehdotuksen tulleen hyväksytyksi siinä perustuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyssä järjestyksessä, jota noudatetaan ehdotuksen koskiessa perustuslakia. Jos sopimus taas hylätään, katsotaan myös lakiehdotus hylätyksi.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/2/2006

2) Hallituksen esitys vuoden 2007 tuloveroasteikkolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2006 vp

Lakialoite  LA 103, 125/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2006 vp

Lakialoite  LA 114/2004 vp, 81, 107, 122, 146/2005 vp, 27, 40, 56, 59, 81, 82, 93, 109, 110, 121, 123, 148/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 29, 52, 105, 116/2005 vp, 68/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/3/2006

4) Hallituksen esitys laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/4/2006

8) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sivistysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2006 vp

Lakialoite  LA 11/2004 vp, 52, 95, 99, 115/2005 vp, 74, 100, 112, 133, 138/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 72, 88, 90/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/6/2006

17) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/7/2006

18) Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 50/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

24) Hallituksen esitys laeiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 25) ja 26) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

25) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/8/2006

26) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

27) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

28) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 47. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/9/2006

29) Hallituksen esitys laeiksi laivaväen luetteloinnista sekä merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

30) Hallituksen esitys laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 267/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

31) Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 268/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

32) Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 269/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

33) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
Lakialoite laiksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2006 vp

Lakialoite  LA 66/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

34) Valtioneuvoston selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2007

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 21.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen