Täysistunnon pöytäkirja 127/2002 vp

PTK 127/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

127. TIISTAINA 5. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Mika Lintilä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.11. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Rask /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

5. ja 6.11. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r

5.—8.11. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.—8.11. edustaja

 • Klaus Hellberg /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Urpilainen /sd

5.—8.11. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Johannes Leppänen /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 1. päivänä marraskuuta 2002 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 234—246/2002 vp.

__________

Hallituksen esityksen n:o 75 peruuttaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 1. päivänä marraskuuta 2002 peruuttanut 31. päivänä toukokuuta 2002 eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 75/2002 vp laiksi Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetetaan.

Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi liikennevaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva hallituksen esitys on.

Hyväksytään.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 23. ja 31. päivänä lokakuuta 2002 päivätyillä kirjelmillään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 61—63/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 61 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 62 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 63 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Lapsiperheiden aseman parantaminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 3/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Räsäsen ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 3 lapsiperheiden aseman parantamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Räsäsen puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Välikysymykseen vastaten lausuu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/1/2002

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 188/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Torstaina 24.10. pidetyssä varsinaisessa istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

PTK 125/6/2002

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 128/7/2002

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 22.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​