Täysistunnon pöytäkirja 127/2005 vp

PTK 127/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

127. TIISTAINA 29. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Astrid Thors /r
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Matti Väistö /kesk
 • Matti Kauppila /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.11. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk

29. ja 30.11. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

29.11.—1.12. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

29.11.—2.12. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.11. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

29.11.—22.12. edustaja

 • Reino Ojala /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Ilkka Taipale /sd

29. ja 30.11. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Pääministeri Matti Vanhasen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 207/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 208/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 209/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 210/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2005 vp

Lakialoite  LA 100/2004 vp, 132/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 128/1/2005

10) Lakialoite laiksi tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 164/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, lakialoitteeseen 164/2003 vp sisältyvä lakiehdotus ja valtiovarainvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 94, 136/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteisiin n:ot 94 ja 136 sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi tullilain 9 a §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys eräiksi kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta parantaviksi säännöksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n, verontilityslain 13 §:n ja kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 3. ja 4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laeiksi Rautatievirastosta ja Ratahallintokeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 128/2/2005

20) Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2005 vp

Lakialoite  LA 96/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

25) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

26) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 128/3/2005

27) Hallituksen esitys laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

28) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

29) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

30) Hallituksen esitys laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

31) Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2005 vp

Lakialoite  LA 104/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2005 vp

Lakialoite  LA 104, 148/2004 vp, 22, 29, 32, 59, 105, 119, 138/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 186/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

34) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005 annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

37) Hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

39) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 11.

Täysistunto lopetetaan kello 19.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​