Täysistunnon pöytäkirja 127/2006 vp

PTK 127/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

127. TIISTAINA 5. JOULUKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Lasse Hautala /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.12. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.12. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

5.—16.12. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.12. edustajat

 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Seppo Lahtela /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Lasse Virén /kok

5.—7.12. edustaja

 • Anneli Kiljunen /sd

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 30. päivänä marraskuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 64—66/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 64 ja 65 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 66 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Ensimmäinen varapuhemies:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta juhlajumalanpalveluksesta.

Sihteeri lukee:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, 6. pnä marraskuuta 2006

Eduskunnan puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa keskiviikkona, 6. päivänä joulukuuta 2006 klo 12.00 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Per-Mikael Engberg

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors den 6 november 2006

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsmännen statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag onsdagen den 6 december 2006 avhålles i Domkyrkan kl. 12.00.

Per-Mikael Engberg

Klädsel: Mörk kostym"

Ensimmäinen varapuhemies:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Kansalliskirjaston edustalle ensi keskiviikkona, itsenäisyyspäivänä, kello 11.40.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen vaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen vaali.

Ilmoitetaan, että vaalia varten ovat kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoittaneet tutkimuslaitoksen hallituksen jäsenten valitsemista varten valtioneuvoston kanslia 30. päivänä elokuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, ulkoasiainministeriö 31. päivänä elokuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto 1. päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä ja Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö 28. päivänä elokuuta 2006 päivätyllä kirjeellä kukin kaksi henkilöä ja Suomen Akatemia 30. päivänä elokuuta 2006 päivätyllä kirjeellä neljä henkilöä.

Kun vaalia varten vaalisäännön 8 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on tutkimuslaitoksen hallituksen jäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat ehdokaslistan mukaisesti tulleet seuraavat henkilöt:

Sihteeri lukee:

Filosofian maisteri Mirja Ryynänen

Ministeri Pertti Paasio

Ministeri Ilkka Suominen

Valtiosihteeri Risto Volanen Valtioneuvoston kanslian ehdottamana

Osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Ville-neuve ulkoasiainministeriön ehdottamana

Professori Liisa Laakso ja ministeri Antti Tanskanen Suomen Akatemian ehdottamina

Valtiotieteen tohtori Teija Tiilikainen Suomen yliopistojen rehtorien ehdottamana

Professori Mikko Viitasalo Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdottamana

Ensimmäinen varapuhemies:

Merkitään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lisäksi merkitään, että tutkimuslaitoksen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tämän vaalin tultua toimitetuksi ja päättyy tutkimuslaitoksesta annetun lain 14 §:n 2 momentin mukaan 31. päivänä joulukuuta 2011 kuitenkin niin, että valtioneuvoston kanslian, ulkoasiainministeriön, Suomen Akatemian, Suomen yliopistojen rehtorien ja Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdotuksista valittujen jäsenten toimikausi päättyy 31. päivänä joulukuuta 2009.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimuksen osalta ainoa käsittely, lakiehdotuksen osalta toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Roomassa 29. päivänä lokakuuta 2004 Euroopan perustuslaista tehty sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista tarkoittava lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 126/1/2006

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei hyväksy sopimusta eikä lakiehdotusta.

Ed. Ulla Anttila on ed. Osmo Soininvaaran kannattamana tehnyt

1) ehdotuksen, että vastalauseeseen 2 sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Ed. Annika Lapintie on ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että Euroopan unionin perustuslaista tehty sopimus ei todennäköisesti koskaan tule sellaisenaan voimaan. Siksi eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin yhdessä muiden jäsenmaiden hallitusten kanssa sellaisen sopimuksen aikaansaamiseksi, joka on jäsenmaiden hyväksyttävissä, ja että hallitus toimii niin ikään siten, että aikanaan neuvoteltu uusi sopimus saatetaan kansanäänestykseen kaikissa jäsenmaissa samanaikaisesti."

Ed. Pertti Hemmilä on ed. Seppo Lahtelan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että maamme EU-liittymissopimuksen määräysten jatkuvuus taataan perustuslakisopimuksessa. Perustuslakisopimuksen määräysten tulee varmistaa vuoden 1994 liittymisasiakirjamme maataloutta koskevien määräysten oikeudellinen jatkuvuus, myös artiklojen 141 ja 142 osalta, Suomen tavoitteiden mukaisesti, jotta maataloutta voitaisiin harjoittaa myös EU:n heikommilla tuotantoalueilla kuten Suomessa."

Ed. Ulla Anttila on ed. Osmo Soininvaaran kannattamana tehnyt

2) ehdotuksen, että vastalauseen 2 mukaiset muutokset mietinnön perusteluihin hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Sopimuksen hyväksymisestä on päätettävä noudattamalla perustuslain 94 §:n 2 momentin säännöksiä. Koska asia koskee perustuslakia, sopimus voidaan hyväksyä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Kun sopimus ja lakiehdotus muodostavat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti yhden kokonaisuuden, sopimuksesta tehtävä päätös merkitsee vastaavaa päätöstä myös lakiehdotuksen osalta.

Lopuksi äänestetään lausumaehdotuksista ja perusteluja koskevasta ehdotuksesta. Ed. Lapintien ehdotus ja ed. U. Anttilan 1) ehdotus ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Ed. Hemmilän ehdotus ja ed. Ulla Anttilan 2) ehdotus ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy sopimuksen, äänestää "jaa", joka ei sitä hyväksy, äänestää "ei". Jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on jaa-ääniä, on sopimus hyväksytty, mutta muuten se on hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että eduskunnan työjärjestyksen 63 §:n 2 momentin nojalla pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 39 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 31.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun sopimus on nyt tullut hyväksytyksi, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti myös lakiehdotuksen katsotaan tulleen hyväksytyksi siinä perustuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyssä järjestyksessä, jota noudatetaan ehdotuksen koskiessa perustuslakia.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ulkoasiainvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista ja mietinnön perusteluja koskevasta ehdotuksesta.

1) Äänestys ed. Ulla Anttilan 1) ehdotuksen ja ed. Lapintien ehdotuksen välillä

Ed. Ulla Anttilan 1) ehdotus "jaa", ed. Lapintien ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 26 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 30.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Ulla Anttilan 1) ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Ulla Anttilan 1) ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Ulla Anttilan 1) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 39 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 29.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Hemmilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Ulla Anttilan 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Ulla Anttilan 2) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 38 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 30.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2006 vp

Lakialoite  LA 114/2004 vp, 81, 107, 122, 146/2005 vp, 27, 40, 56, 59, 81, 82, 93, 109, 110, 121, 123, 148/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 29, 52, 105, 116/2005 vp, 68/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 126/3/2006

Keskustelussa on ed. Kari Uotila ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 5. lakiehdotus hylätään.

Ed. Jari Koskinen on ed. Kimmo Sasin kannattamana ehdottanut, että myös ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 4. lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—3. lakiehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Nyt on päätettävä tehdyistä hylkäysehdotuksista. Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään 4. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja sen jälkeen 5. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Menettelytapa hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys 4. lakiehdotuksesta

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 4. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 6 )

( liite6 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 4. lakiehdotuksen.

Äänestys 5. lakiehdotuksesta

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 5. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 7 )

( liite7 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 5. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 126/7/2006

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 9 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 8 )

( liite8 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime perjantaina pidetyssä istunnossa.

PTK 125/19/2006

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 9 )

( liite9 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2006 vp

Lakialoite  LA 11/2004 vp, 52, 95, 99, 115/2005 vp, 74, 100, 112, 133, 138/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 72, 88, 90/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 126/16/2006

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen 1 sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Ed. Leena Rauhala on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen 3 sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Minna Sirnön kannattamana tehnyt seuraavat kaksi vastalauseeseen 2 pohjautuvaa lausumaehdotusta:

1) "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee sairausvakuutuslain muutokset, joilla minimiäitiys-, isyys- ja vanhempainraha nostetaan 22,31 euroon päivältä."

2) "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee muutoksen, jolla ottovanhempien vanhempainrahakausi ulotetaan koskemaan 10 vuotta nuorempia lapsia."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksista. Ed. Rauhalan 2) ehdotus ja ed. Virtasen 2) ehdotus ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Rauhalan 2) ehdotuksen ja ed. Virtasen 2) ehdotuksen välillä

Ed. Rauhalan 2) ehdotus "jaa", ed. Virtasen 2) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 52 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 28.

( Ään. 10 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Rauhalan 2) ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Rauhalan 2) ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan 2) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 52 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 28.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan 1) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Virtasen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Virtasen 1) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 126/17/2006

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 15. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 126/25/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1, 2, 2 a, 3 ja 6 § hyväksytään keskustelutta.

7 §

Keskustelu:

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 7 §:n 5 momentti poistetaan täysin perusteettomana vastalauseen mukaisesti.

Reijo Paajanen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hemmilän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ed. Reijo Paajasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Hemmilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 61 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 31.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9, 10, 10 a, 16, 16 a, 17, 19 ja 24 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 47. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 126/28/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—3 § ja 1 luvun otsikko sekä 4—9 § ja 2 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

10 §

Keskustelu:

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 10 § hyväksytään siinä muodossa, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että tästä keskusrekisteristä voidaan antaa tietoja myös lääketieteelliseen tutkimukseen.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan erinomaista ehdotustamme.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Osmo Soininvaara ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11—13 § ja 3 luvun otsikko, 14—16 § ja 4 luvun otsikko, 17—19 § ja 5 luvun otsikko, 20—23 § ja 6 luvun otsikko sekä 24 ja 25 § ja 7 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
Lakialoite laiksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2006 vp

Lakialoite  LA 66/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja lakialoitteeseen sisältyvä ehdotus laiksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Työjärjestyksen muutosehdotuksen ja lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Työjärjestyksen muutosehdotuksen ja lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Laki vaalilain ja Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 158/2006 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

12) Laki ikääntymisen vuoksi annettavista palveluista ja hoidosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 159/2006 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki opintotukilain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 161/2006 vp (Hannu Hoskonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 216/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 248/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain 6 §:n, sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 235/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys merimieseläkelaiksi, laiksi merimieseläkelain voimaanpanosta ja laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 251/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen lakkauttamisesta ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 233/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 195/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​