Täysistunnon pöytäkirja 127/2012 vp

PTK 127/2012 vp

tarkistettu versio 2.0

127. KESKIVIIKKONA 12. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.44), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.44—16.59 ja 18.30—20.27) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.59—18.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 12 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Jari Leppä /kesk
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Astrid Thors /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Mikko Savola /kesk (14.38)
 • Jari Leppä /kesk (15.27)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta ja valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 11.12.2012 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 126/1/2012

Keskustelussa on Markus Lohi Elsi Kataisen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää, että luodakseen puitteet eläkeiän alarajan tosiasialliselle nostamiselle on hallituksen ryhdyttävä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa viipymättä torjumaan työpaikoilla ikärasismia ja muuta epäasiallista kohtelua, turvaamaan ikääntyneille työntekijöille riittävät kouluttautumismahdollisuudet sekä luomaan senioripolkuja ja mahdollisuuksia uuteen työuraan, jossa pätevyysvaatimusten täyttämiseksi voidaan ottaa huomioon myös aiemmassa ammatissa työkokemuksen kautta hankitut tiedot ja taidot."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Markus Lohen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 71, tyhjiä 1; poissa 27.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2012 vp

Lakialoite  LA 48/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 11.12.2012 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 126/8/2012

Keskustelussa on Annika Saarikko Anu Vehviläisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Annika Saarikon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 72; poissa 20.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2012 vp

Lakialoite  LA 57/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.12.2012 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 126/14/2012

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

18 a §

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pykälä käsitellään momenteittain.

18 a §:n 1 momentti

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän muutosesitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 18 a §:n 1 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 152, ei 31; poissa 16.

( Ään. 3 )

18 a §:n 2 momentti

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen pykälämuutosesityksen

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että momentti hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 18 a §:n 2 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 143, ei 39; poissa 17.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 18 a §:n 3—7 momentin mietinnön mukaisena.

Voimaantulosäännös

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen voimaantulosäännökseksi.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 143, ei 40; poissa 16.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.12.2012 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 126/17/2012

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1 §:n, 12 ja 13 §:n ja 4 luvun otsikon sekä 35 §:n mietinnön mukaisina.

36 §

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! 4 momentin kohdalla teen vastalauseen 2 mukaisen hylkäysesityksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo V. Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 36 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 114, ei 72; poissa 13.

( Ään. 6 )

55 §

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! 1 momentin kohdalla teen vastalauseen 2 mukaisen hylkäysesityksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo V. Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 55 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 113, ei 73; poissa 13.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.12.2012 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 126/20/2012

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1—3 §:n ja 1 luvun otsikon sekä 4—6 §:n mietinnön mukaisina.

7 §

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Mattilan tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pirkko Mattila on Reijo Hongiston kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 73; poissa 15.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi 8 §:n ja 2 luvun otsikon, 9—15 §:n ja 3 luvun otsikon, 16—20 §:n ja 4 luvun otsikon, 21—23 §:n ja 5 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2012 vp

Lakialoite  LA 73/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.12.2012 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 126/11/2012

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosesityksen.

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan Hanna Mäntylän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä on Laila Koskelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi 2 §:n mietinnön mukaisena.

3 §

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. Muutos tarkoittaa sitä, että pykälän "korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta" korvataan ilmaisulla "korkeaan ikään liittyvän heikentymisen johdosta".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotusten sisällöllinen toistaminen tässä ei ole tarpeellista. — Edustaja Rehula, olkaa hyvä.

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Vehviläisen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anu Vehviläinen on Juha Rehulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Anu Vehviläisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 151, ei 35, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 10 )

Eduskunta hyväksyi 1 luvun otsikon ja 4—10 §:n mietinnön mukaisina.

11 §

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pykälä käsitellään momenteittain.

Eduskunta hyväksyi 11 §:n 1 momentin mietinnön mukaisena.

11 §:n uusi 2 momentti, jota ei ole mietinnössä

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Vehviläisen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anu Vehviläinen on Juha Rehulan kannattamana ehdottanut, että 11 §:ään lisätään vastalauseen 1 mukainen uusi 2 momentti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Anu Vehviläisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 §:n, jossa ei ole uutta 2 momenttia, äänin

jaa 153, ei 34; poissa 12.

( Ään. 11 )

11 §:n uusi 3 momentti, jota ei ole mietinnössä

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan Hanna Mäntylän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä on Laila Koskelan kannattamana ehdottanut, että 11 §:ään lisätään vastalauseen 2 mukainen uusi 3 momentti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 §:n, jossa ei ole uutta 3 momenttia, äänin

jaa 145, ei 41; poissa 13.

( Ään. 12 )

Eduskunta hyväksyi 12 §:n ja 2 luvun otsikon sekä 13 ja 14 §:n mietinnön mukaisina.

15 §

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosesityksen.

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan Hanna Mäntylän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä on Laila Koskelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 15 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 144, ei 41; poissa 14.

( Ään. 13 )

16 §

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosesityksen.

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan Hanna Mäntylän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä on Laila Koskelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 16 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 14 )

Eduskunta hyväksyi 17 ja 18 §:n ja 3 luvun otsikon, 19—24 §:n ja 4 luvun otsikon, 25—28 §:n ja 5 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 22/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Aikataulusta on syytä todeta seuraavaa: Mikäli tämä keskustelu päättyy kello 15.30:een mennessä, suoritamme äänestykset välittömästi keskustelun jälkeen. Sikäli kuin keskustelu kestää kauemmin, äänestykset siirtyvät iltaan noin kello 21:een puhemiesneuvoston käymän keskustelun mukaisesti.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1 §

Mika Lintilä /kesk:

Herra puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän muutosesitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 93, ei 36, tyhjiä 27; poissa 43.

( Ään. 15 )

Eduskunta hyväksyi 2 §:n mietinnön mukaisena.

3 §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 93, ei 37, tyhjiä 24; poissa 45.

( Ään. 16 )

4 §

Mika Lintilä /kesk:

Herra puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 93, ei 35, tyhjiä 25; poissa 46.

( Ään. 17 )

Eduskunta hyväksyi 5—7 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2012 vp

Lakialoite  LA 83/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Äänestykset ovat välittömästi keskustelun jälkeen, mikäli keskustelu päättyy viimeistään kello 15.30.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Yleiskeskustelussa on Esko Kiviranta Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevasta Esko Kivirannan ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Valiokunnan ehdotus "jaa", Esko Kivirannan ehdotus "ei".

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 122, ei 30, tyhjiä 2; poissa 45.

( Ään. 18 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 2012

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö, jossa asiaa on valmistelevasti käsitelty ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 8/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 17/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 9/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n sekä korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 13.12.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen