Täysistunnon pöytäkirja 127/2014 vp

PTK 127/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

127. KESKIVIIKKONA 10. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.35), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.35—18.29) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.29—19.21).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Markku Eestilä /kok
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Jari Lindström /ps (s)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sari Palm /kd (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 10.12.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 337/2014 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 269/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2014 vp

Lakialoite  LA 67/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/37/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Pyydän edustajia ottamaan paikkansa. Puheenvuoroa pyydetään seisomaan nousten. Muuta seisomista salissa en suosittele, koska puhemies ei näe, ketkä pyytävät puheenvuoroa ja ketkä pitävät neuvottelua.

Toivon, että edustajat siirtyvät omille paikoilleen. — Pyyntö koskee myös korkeaan varapuhemiehen virkaan valittuja.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus

1 §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen keskustan jättämän vastalauseen mukaisen esityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että 1 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 66; poissa 25.

( Ään. 1 )

2 §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen myös tähän vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että 2 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 2 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 138, ei 35; poissa 26.

( Ään. 2 )

4 §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan myös tähän pykälään vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että 4 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 139, ei 35; poissa 25.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 284/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Kroatian välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 283/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 285/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 286/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 288/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 289/2014 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 317/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 318/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 319/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 320/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi museolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 303/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 305/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 334/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 335/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 336/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 298/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 299/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Edustaja Markus Lohi on ehdottanut, että asia pannaan pöydälle. Asia jää siis pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta? Muussa tapauksessa asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon, jos ei ehdoteta mitään.

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Asia pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 313/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 314/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 315/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 316/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom) hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/2/2014

24) Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Toinen käsittely

Muu asia  M 10/2013 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä kansalaisaloitteeseen sisältyvä 1. lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/6/2014

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä, on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Lakiehdotus voidaan nyt, jollei sitä vähintään viiden kuudesosan enemmistöllä julisteta kiireelliseksi, hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 32/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/3/2014

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/4/2014

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2014 vp

Lakialoite  LA 46/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/5/2014

37) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä sekä takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

38) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

39) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 255/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

40) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

41) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2014 vp

Lakialoite  LA 66, 78/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 36/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

42) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 280/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

43) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 281/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

44) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 111/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/x/2014

45) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon "Resolute Support"

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 14/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

46) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 18/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

47) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 36/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

48) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan hyväksymisestä lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 273/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

49) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 27/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

50) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 227/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

51) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 337/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Edustaja Kaj Turunen on ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysituntoon. Asia jää siis pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Asia pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

52) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 287/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 19/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

53) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 311/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 28/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

54) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja rikoslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 327/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 11.12.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen