Täysistunnon pöytäkirja 128/2002 vp

PTK 128/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

128. KESKIVIIKKONA 6. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Martti Korhonen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.11. edustaja

 • Martti Korhonen /vas

6. ja 7.11. edustaja

 • Paavo Lipponen /sd

6.—8.11. edustajat

 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.—8.11. edustaja

 • Iivo Polvi /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.11. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Pehr Löv /r
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

__________

Ed. Aittoniemen talousarvioaloitteen esittelemättä jättäminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Edustajille on jaettu ed. Aittoniemen 18. päivänä syyskuuta 2002 tekemä talousarvioaloite määrärahan osoittamisesta ilotalon perustamiseksi VR:n vanhoihin makasiineihin Helsingissä.

Totean, että ed. Aittoniemen aloite on ollut 9. ja 10. päivänä lokakuuta käsiteltävänä puhemiesneuvostossa. Puhemiesneuvosto katsoi, että aloitteen sananvalinnat on arvioitava epäasiallisiksi, hyvän tavan vastaisiksi ja eduskuntainstituutiota loukkaaviksi.

Koska ed. Aittoniemen aloitteen sanamuoto ei täytä edustajalta valtiopäivätoimissaan perustuslain 31 §:n 2 momentissa edellytettyä vakaan ja arvokkaan esiintymisen vaatimusta ja kun aloitteen esitteleminen olisi siten vastoin perustuslakia, en katso voivani esitellä ed. Aittoniemen talousarvioaloitetta.

Puhemiehen menettely hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eläkelainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 242/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 243/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys ulkomailla olevien ja eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 244/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 245/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 246/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 234/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 188/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Viime istunnossa asian käsittely keskeytettiin.

PTK 127/2/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 236/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 237/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 238/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 25 a §:n 1 momentin ja 41 d §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 239/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys yhteismetsälaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 240/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys rajat ylittävän televisiotoiminnan eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta annetun pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi rajat ylittävän eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamiseksi annetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 241/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys Avoin taivas -sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 23/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

17) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

18) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

19) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

20) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

21) Hallituksen esitys laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

22) Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

23) Hallituksen esitys laiksi aravalain 12 §:n muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

24) Hallituksen esitys laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

25) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—1522/2002 vp

Puhemies:

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat tänään nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Pyydän kutakin puheenvuoron käyttäjää mainitsemaan talousarvioaloitteen numeron ja nimikkeen, johon hänen puheenvuoronsa liittyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 202/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 222/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laeiksi aravalain 13 §:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 233/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 220/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen