Täysistunnon pöytäkirja 128/2004 vp

PTK 128/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

128. PERJANTAINA 26. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.11. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

29.11.—4.12. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Irina Krohn /vihr
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pirkko Peltomo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Mikaela Nylander /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.11. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Kalevi Olin /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 26. päivänä marraskuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 244—253/2004 vp, joista hallituksen esitys 244 on esitys vuoden 2005 talousarvioesityksen täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että tämän täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 30. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 207, 232/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2004 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 56—58/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 29. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 2/127/2004

Lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtainen käsittely:

Esitellään menot.

Pääluokka 21
Eduskunta

Luku 02 Eduskunnan kanslia hyväksytään.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksytään.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 02 Valtioneuvoston kanslia ja luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Ulkoasiainhallinto ja luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö hyväksytään.

Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentilta 66 poistetaan 1 000 000 euroa eli Irakiin menevän vapaaehtoisrahoituksen osuus.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Mikko Immosen kannattamana ehdottanut, että momentilta 66 vähennetään 1 000 000 euroa eli vapaaehtoisrahoitukseen YK:n Irakin turvajoukoille tarkoitettu osuus vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset, luku 10 Tuomioistuinlaitos, luku 40 Ulosottolaitos ja luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano hyväksytään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 07 Kihlakunnat, luku 75 Poliisitoimi, luku 80 Pelastustoimi, luku 90 Rajavartiolaitos ja luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksytään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 01 Puolustusministeriö, luku 10 Puolustusvoimat ja luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta hyväksytään.

Luku 99 Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. Sen sanamuoto turvaisi VPU Pukutehdas Oy:n toiminnan jatkumisen Hämeenlinnassa.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Mikko Immosen kannattamana ehdottanut, että momentin 41 perustelujen toinen kappale hyväksytään vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 05 Valtiokonttori, luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos, luku 52 Tilastokeskus, luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksytään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Opetusministeriö, luku 08 Kansainvälinen yhteistyö, luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus, luku 40 Yleissivistävä koulutus, luku 70 Opintotuki ja luku 90 Taide ja kulttuuri hyväksytään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö, luku 03 Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta, luku 12 Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet ja luku 14 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen hyväksytään.

Luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 44 lisätään 4 000 000 euroa tukea puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi.

Olli Nepponen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Olli Nepposen kannattamana ehdottanut, että momentille 44 lisätään 4 000 000 euroa vastalauseen 1 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 41 Kala-, riista- ja porotalous, luku 51 Vesivarojen käyttö ja hoito ja luku 61 Maanmittauslaitos hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö, luku 24 Tiehallinto, luku 30 Merenkulkulaitos, luku 40 Ratahallintokeskus, luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet sekä luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 20 Teknologiapolitiikka hyväksytään.

Luku 30 Yrityspolitiikka

Keskustelu:

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 40 lisäyksenä 500 000 euroa haja-asutusalueitten vähittäiskauppojen investointitukeen.

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Pulliaisen tekemää ehdotusta.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti, että Mänttä—Vilppula-alueen kriisikunnille annetaan 1 500 000 euroa lisää rahoitusta momentille 45.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Martti Korhosen kannattamana ehdottanut, että momentille 40 lisätään 500 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 57 mukaisesti.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Mikko Immosen kannattamana ehdottanut, että momentille 45 lisätään 1 500 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 07 Työterveyslaitos, luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 15 Perhekustannusten tasaus, luku 17 Työttömyysturva, luku 19 Eläkevakuutus, luku 28 Muu toimeentuloturva, luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto, luku 53 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta ja luku 57 Lomatoiminta hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus, luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano, luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat ja luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 40 Alueelliset ympäristökeskukset, luku 70 Valtion asuntorahasto ja luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08 Valmisteverot, luku 10 Muut verot ja luku 19 Muut veronluonteiset tulot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 03 Osinkotulot hyväksytään.

Osasto 15
Lainat

Luku 03 Valtion nettolainanotto ja velanhallinta hyväksytään.

Yleisperustelut hyväksytään.

Merkitään, että mietinnön toiseen ponteen sisältyvä ehdotus lisätalousarvioaloitteen 56 hyväksymisestä on tullut hyväksytyksi luvun 30.51 kohdalla.

Eduskunta yhtyy mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden 57 ja 58 hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy mietinnön neljännen ponnen, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 193/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi lapsiasiavaltuutetusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2004 vp

Lakialoite  LA 105/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 237/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 186/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 38 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 234/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​