Täysistunnon pöytäkirja 128/2005 vp

PTK 128/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

128. KESKIVIIKKONA 30. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Iivo Polvi /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Olli Nepponen /kok

__________

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.11. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.11. edustajat

 • Lasse Hautala /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk

30.11. ja 1.12. edustajat

 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2005 vp

Lakialoite  LA 100/2004 vp, 132/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 127/9/2005

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 49.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 127/19/2005

Keskustelussa on ed. Kaarina Dromberg ed. Hanna-Leena Hemmingin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 127/26/2005

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

4) Valtioneuvoston selonteko lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista — kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista — kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksessä on jäljellä vielä viitisentoista asiaa, ja niihin on varattu puheenvuoroja. Näin muodoin on mahdotonta saada istuntoa päättymään puoli kahdeksaan mennessä, mikäli nyt jatkamme keskustelua.

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/6/2005

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

5) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan puhemiesneuvoston ehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Määrärahan osoittaminen Jyväskylä—Vaasa-valtatien 18 rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia—Ähtäri

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 68/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Määrärahan osoittaminen Haapamäki—Pori-rautatien käyttöönoton perusselvitykseen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 69/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 202/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys ilmailulaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 7. päivänä joulukuuta pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain, ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 184/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2005 vp

Lakialoite  LA 128/2003 vp, 9, 16, 92/2004 vp, 70/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 71/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 187/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​