Täysistunnon pöytäkirja 128/2006 vp

PTK 128/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

128. TORSTAINA 7. JOULUKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.12. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

7. ja 8.12. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk

7.—11.12. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.12. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Minna Lintonen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd

7. ja 8.12. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2007

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 14 valtioneuvoston selonteosta, joka koskee suomalaisen sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2007.

Käsittelyn pohjana on valiokunnan mietinnössään ehdottama kannanotto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan kannanotoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain 6 §:n, sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 48. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys merimieseläkelaiksi, laiksi merimieseläkelain voimaanpanosta ja laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 49. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen lakkauttamisesta ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 50. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 51. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/3/2006

10) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/2/2006

11) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laeiksi laivaväen luetteloinnista sekä merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 62/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen laitteista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 268/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys ratalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 222/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen