Täysistunnon pöytäkirja 128/2013 vp

PTK 128/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

128. KESKIVIIKKONA 11. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (22.40—22.58) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (22.58—2.12).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 11.12.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 207/2013 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi; Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2013 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvän päätösehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ja päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/4/2013

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—17. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotettujen uusien 18. ja 19. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja elintarvikelain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 21/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 22/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/6/2013

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2013 vp

Lakialoite  LA 50/2012 vp, 56, 69/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/3/2013

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/5/2013

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 207/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 12.12.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 2.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​