Täysistunnon pöytäkirja 128/2014 vp

PTK 128/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

128. TORSTAINA 11. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—18.00), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.00—20.27) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (20.27—22.50).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Anna Kontula /vas
 • Jari Lindström /ps (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd (s)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Janne Sankelo /kok (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Anu Urpalainen /kok
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Anna Kontula /vas (16.18)
 • Anu Urpalainen /kok (16.52)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä läsnä oleville ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 111/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

PTK 127/44/2014

Päätökset

Hallituksen esityksiin sisältyvä 1. lakiehdotus

9 §

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Puhemies! Teen muutosehdotuksen 9 §:ään pöydille jaetun ehdotuksen mukaisesti.

Ville Vähämäki /ps:

Puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Vesa-Matti Saarakkala on Ville Vähämäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Syrjintää ei ole sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen. Erilainen kohtelu henkilön alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen tai vakaumuksen perusteella on mahdollista vain syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvän 1. lakiehdotuksen 9 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 136, ei 32; poissa 31.

( Ään. 1 )

11 §

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Teen muutosehdotuksen 11 §:ään pöydille jaetun ehdotuksen mukaisesti.

Ville Vähämäki /ps:

Puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Vesa-Matti Saarakkala on Ville Vähämäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.

Erilainen kohtelu on kuitenkin oikeutettua siinäkin tapauksessa, että kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Erilainen kohtelu ei ole kuitenkaan oikeutettua tapauksessa, jossa kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty, vaikka kohtelulla olisi perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia, kun kyse on:

1) julkisen vallan käytöstä tai julkisen hallintotehtävän hoidosta;

2) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä taikka elinkeinotoiminnan tukemisesta;

3) koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen saamisesta;

4) jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti, taikka järjestön antamista etuuksista;

5) erilaisesta kohtelusta etnisen alkuperän perusteella;

6) erilaisesta kohtelusta seksuaalisen suuntautumisen perusteella;

7) erilaisesta kohtelusta vakaumuksen perusteella."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvän 1. lakiehdotuksen 11 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 136, ei 32; poissa 31.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Valtineuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon "Resolute Support"

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 14/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on ulkoministeri Tuomiojan puheenvuoro. Etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta keskustelu käydään nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole.

Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät tuon saman enintään 5 minuuttia.

Tämän asian käsittelyn yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta. (Hälinää)

Ja ennen kuin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Soini aloittaa, pyydän siirtämään mahdolliset neuvonpidot salin ulkopuolelle ja keskittymään tähän vakavaan asiaan. (Hälinää) — Odotetaan vielä hetki, että saadaan kirkkoon riittävä rauha.

No niin, hep, hep! (Puhemies koputtaa)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/1/2014

4) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville

Ainoa käsittely

Kertomus  K 18/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 9/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 287/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 19/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 36/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan hyväksymisestä lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 27/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 311/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 28/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja rikoslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 327/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 299/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Asia pantiin pöydälle tähän istuntoon 10.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 127/18/2014

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 337/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asia pantiin pöydälle tähän istuntoon 10.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 127/51/2014

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

14)  Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2014 vp (Mirja Vehkaperä /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15)  Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 13 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 96/2014 vp (Paavo Arhinmäki /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

16) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 4 f ja 16 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 102/2014 vp (Paavo Arhinmäki /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 12.12.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen