Täysistunnon pöytäkirja 129/2004 vp

PTK 129/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

129. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.11. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

30.11. ja 1.12. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.11. edustaja

 • Terhi Peltokorpi /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.11. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Eero Reijonen /kesk

30.11. ja 1.12. edustajat

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr

30.11.—3.12. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 38 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi lapsiasiavaltuutetusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2004 vp

Lakialoite  LA 105/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2004 vp

Lakialoite  LA 124/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus ja lakialoitteeseen 124 pohjautuva 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/1/2004

16) Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 5/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2004 vp

Lakialoite  LA 77/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä suuren valiokunnan mietinnön pohjalta päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119, 141/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 244/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Hallituksen esitys 244 vuoden 2005 talousarvioesityksen täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 245/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 246/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 247/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta annetun hallituksen esityksen (HE 154/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 248/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Hallituksen esitys 248 laiksi Metsähallituksesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Lisäksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että perustuslakivaliokunnan on annettava täydentävästä esityksestä lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

Asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti annettava asiasta lausunto.

26) Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 249/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 250/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys veripalvelulaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 251/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 252/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 253/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 213/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 233/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 216/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 184/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2004 vp

Lakialoite  LA 38, 130/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 199/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen