Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Olli Nepponen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.12. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk

1. ja 2.12. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Kari Rajamäki /sd

1.—3.12. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.12. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Sari Sarkomaa /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.12. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk

1. ja 2.12. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Johannes Koskinen /sd

__________

Valiokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Rosa Meriläinen vapautusta

suuren valiokunnan varajäsenyydestä,

perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi viikon keskiviikkona 7. päivänä joulukuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi keskiviikkona kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on eduskunnan oikeusasiamiehen vaali. Oikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2006 ja päättyy 31.12.2009.

Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävänä keskuskansliassa.Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali. Vaali toimitetaan näin ollen umpilipuin ja noudattamalla eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä.

Huomautan, että äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Aila Paloniemi, Heli Paasio, Eero Akaan-Penttilä ja Martti Korhonen.

Vaalitoimitus alkaa.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri lukee:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet eduskunnan oikeusasiamies, oikeustieteen lisensiaatti Riitta-Leena Paunio 141 ääntä ja asianajaja, varatuomari Heikki Leivonen 1 äänen. Lisäksi on jätetty 2 tyhjää äänestyslippua sekä 1 vaalilippu, johon on merkitty sellaisen henkilön nimi, joka ei ole ilmoittautunut tehtävään, ja joka lippu on siksi hylätty.

Toinen varapuhemies:

Kun eduskunnan oikeusasiamies, oikeustieteen lisensiaatti Riitta-Leena Paunio on saanut enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1. päivänä tammikuuta 2006 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2009.

Toinen varapuhemies:

Eduskunta päättänee saattaa nyt toimitetun vaalin tuloksen valtioneuvoston tietoon.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2005 vp

Lakialoite  LA 104/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/1/2005

4) Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2005 vp

Lakialoite  LA 104, 148/2004 vp, 22, 29, 32, 59, 105, 119, 138/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/2/2005

5) Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/3/2005

6) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2005 vp

Lakialoite  LA 128/2003 vp, 9, 16, 92/2004 vp, 70/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 71/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/4/2005

9) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/5/2005

10) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005 annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/6/2005

13) Hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 14) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 16) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys ilmailulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

17) Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

18) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

19) Hallituksen esitys laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

20) Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

21) Hallituksen esitys asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

22) Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain, ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

23) Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 154/2005 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2005 vp

Lakialoite  LA 91, 98/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2005 vp

Lakialoite  LA 93/2003 vp, 60/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys rikosvahinkolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen