Täysistunnon pöytäkirja 129/2006 vp

PTK 129/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

129. PERJANTAINA 8. JOULUKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.12. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

11.—13.12. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.12. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Pehr Löv /r
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Ed. Eva Biaudet’n edustajantoimi

Puhemies:

Ed. Eva Biaudet on eduskunnalle osoittamassaan, 8. päivänä joulukuuta 2006 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 1. päivästä tammikuuta 2007 lukien tultuaan nimitetyksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyj:n ihmiskaupan vastaiseksi erityisedustajaksi. Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Biaudet’n pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ed. Eva Biaudet’lle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 1. päivästä tammikuuta 2007 lukien.

__________

Ruotsin eduskunnan puhemiehen vierailu

Puhemies:

Ärade ledamöter! Talmannen för Sveriges riksdag Per Westerberg med följe har anlänt för att närvara vid plenum. Jag vill på riksdagens vägnar önska våra ärade gäster hjärtligt välkomna.

Arvoisat edustajat! Ilmoitan, että Ruotsin eduskunnan puhemies Per Westerberg seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 8. päivänä joulukuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 270—273/2006 vp, joista hallituksen esitys n:o 270 on esitys vuoden 2006 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 12. päivänä joulukuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 846—857, 860—871/2006 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2007

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan kannanotosta valtioneuvoston selonteosta. Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 14, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan kannanoton sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 128/2/2006

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Jaakko Laakson kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy kannanottoonsa seuraavan lausuman: "Eduskunta edellyttää, että Suomi toimii EU:ssa siten, että EU:n taistelujoukkoja käytetään vain sellaisiin operaatioihin, joilla on YK:n hyväksyntä, ja että eduskunta ei hyväksy Suomen osallistumista EU:n taistelujoukkoihin, jos joukot toimivat ilman YK:n valtuutusta."

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton selonteon johdosta.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 128/10/2006

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

3.—5. lakiehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Nyt on päätettävä 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy 1. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt 1. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 51. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 128/9/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

2. lakiehdotus

7 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa ja jota työelämä- ja tasa-arvovaliokunta yksimielisesti lausunnossaan suositteli.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 83 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

31 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

3. lakiehdotus

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 62/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/2/2006

5) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen laitteista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys ratalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
Lakialoite laiksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2006 vp

Lakialoite  LA 66/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja lakialoitteeseen sisältyvästä lakiehdotuksesta. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt työjärjestyksen muutosehdotus ja lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Eduskunnan työjärjestyksen muutosehdotus ja lakiehdotus hyväksytään.

Työjärjestyksen muutosehdotuksen ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laeiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 10) ja 11) asiasta.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/1/2006

13) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 256/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen