Täysistunnon pöytäkirja 129/2010 vp

PTK 129/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

129. PERJANTAINA 10. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.30) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.29—17.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (s)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Timo Kaunisto /kesk (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Pentti Tiusanen /vas (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Pia Viitanen /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (13.15)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 10.12.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 310—316/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 891, 906—910, 912, 916—919/2010 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Ed. Mats Nylund pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin

Puhemies:

Täydennysvaali toimitetaan ensi maanantaina 13.12.2010 kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 13.12.2010 kello 9.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2011 sekä sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Suomen, Saksan, Itävallan ja Liettuan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2011

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 8 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 9.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 128/3/2010

Keskustelussa on ed. Annika Lapintie ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton:

"Eduskunta ei hyväksy sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen selonteon tarkoittamissa tapauksissa ja edellyttää, että Suomi lopettaa kokonaan osallistumisen EU:n taistelujoukkoihin.

Eduskunta katsoo, että EU:n taistelujoukot eivät ole tehokkaasti onnistuneet tukemaan rauhanomaista kehitystä maailman konfliktialueilla eikä niihin osallistuminen tue merkittävästi Suomen ulkopolitiikan tavoitteita. Suomen tulee jatkossa ajaa Euroopan unionissa kyseisen toiminnan korvaamista tehokkaammilla siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön keinoilla.

Eduskunta edellyttää, että niin kauan kuin EU:n taisteluosastot ovat olemassa, Suomi toimii EU:ssa siten, että taistelujoukkoja käytetään vain sellaisiin operaatioihin, joilla on YK:n turvallisuusneuvoston valtuutus.

Eduskunta edellyttää, että eduskunta ottaa kantaa myös siinä vaiheessa, kun käsillä on joukkojen lähettäminen konkreettiseen tehtävään."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 142, ei 15; poissa 42.

( Ään. 1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2010 vp

Lakialoite  LA 56/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 128/9/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 2 ja 4 §:n mietinnön mukaisina.

5 §

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseessa esitetyn muodon, mikä merkitsee sitä, että vähätuloisempikin ihminen voi ajella jatkossakin autolla, ettei tarvitse ostaa kalliita polttoaineita.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan, vanhojen autojen käyttäjien puolesta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Matti Kangas on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 129, ei 28; poissa 42.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 5 a, 5 b, 9, 10, 13 ja 14 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta
Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 258/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2010 vp

Lakialoite  LA 66/2009 vp, 16, 60/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Muutos päiväjärjestykseen

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poiketen otan seuraavaksi esille pöydällepanoa varten 18) asian.

18) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011
Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 228/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 53/2010 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1147/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvoston ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle maanantaina 13.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 13.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset pääluokkiin 21—29 on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 13.12.2010 kello 14 ja muut muutosehdotukset viimeistään tiistaina 14.12.2010 kello 12.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus.

Kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, käydään äänestämään. Ne pääluokan luvut ja muut kohdat, joihin ei ole ehdotettu muutoksia, katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan kokousta varten. Täysistunto jatkuu tänään kello 15.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.30.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.29

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

3) Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta
Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 258/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2010 vp

Lakialoite  LA 66/2009 vp, 16, 60/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Jatketaan keskeytettyä päiväjärjestyksen 3) asian käsittelyä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/1/2010

4) Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 51/2010 vp

Lakialoite  LA 132, 141/2007 vp, 52, 55, 102, 116, 129/2008 vp, 19, 76, 102/2009 vp, 14/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 60, 62/2009 vp, 15, 73, 80, 84/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/2/2010

5) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 52/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 21/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pienpuun energiatuesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 270/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 22/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/3/2010

11) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2010 vp

Lakialoite  LA 11/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/4/2010

13) Hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—14. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 16. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 15. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 13.12.2010 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 17.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen