Täysistunnon pöytäkirja 129/2012 vp

PTK 129/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

129. TORSTAINA 13. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (21.30—23.25).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Asia pantiin pöydälle tähän täysistuntoon tämän päivän ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 128/3/2012

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/1/2012

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n sekä korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Ainoa käsittely

Kertomus  K 17/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Laki luonnonvaraisten tuotteiden keräämisoikeuden ensisijaisuussäännöistä ja rikoslain 28 luvun 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2012 vp (Reijo Tossavainen /ps)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2012 vp (Oras Tynkkynen /vihr)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki arkistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2012 vp (Jussi Niinistö /ps)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

7) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

8) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2011

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 14.12.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 23.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen