Täysistunnon pöytäkirja 129/2014 vp

PTK 129/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.14—13.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 6 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
  • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
  • Markku Mäntymaa /kok (s)
  • Sirpa Paatero /sd
  • Oras Tynkkynen /vihr (e)

__________

Vapautus edustajantoimesta

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anni Sinnemä- ki on tultuaan valituksi Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi eduskunnalle osoittamassaan, 10.12.2014 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 14.1.2015 lähtien. Puhemiesneuvosto puoltaa Anni Sinnemäen pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anni Sinnemäelle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 14.1.2015 lukien.

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 11.12.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 338, 339/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 776, 809, 813, 819, 821, 834, 846, 847, 860, 862, 868, 873—878, 880, 882, 883, 886—888, 890, 891, 893, 895, 900, 901, 907/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon "Resolute Support"

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 14/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 11.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 128/3/2014

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton:

"Eduskunta edellyttää, että Suomi päättää viipymättä joukkojensa kotiuttamisesta Afganistanista. Eduskunta ei myöskään pidä perusteltuna selonteon kannanottoa Nato-johtoisen sotilaallisen läsnäolon jatkamisesta vuoden 2014 jälkeen. Suomen osallistuminen sotilaalliseen Resolute Support -operaatioon Afganistanissa on muutettava YK:n johtamaksi siviilioperaatioksi, joka tukee maan jälleenrakentamista sekä edesauttaa poliittisen dialogin ja rauhanprosessin aikaansaamista. Näiden tavoitteiden toteutumista voi parhaiten edistää maa, joka ei itse osallistu sotatoimiin tai niiden tukemiseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt äänestetään Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 187, ei 4, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 1 )

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom) hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta neuvoston päätöksestä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 127/23/2014

Keskustelussa on Pentti Kettunen Ville Vähämäen kannattamana ehdottanut, että neuvoston päätöstä ei hyväksytä.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy neuvoston päätöksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on neuvoston päätös hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi neuvoston päätöksen äänin

jaa 154, ei 38; poissa 7.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 32/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 127/28/2014

Keskustelussa on Pirkko Mattila Ari Jalosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Pirkko Mattilan lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 36; poissa 10.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 127/33/2014

Keskustelussa on Ritva Elomaa Mika Niikon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 105, ei 86; poissa 8.

( Ään. 4 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2014 vp

Lakialoite  LA 46/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 127/36/2014

Keskustelussa on Anu Vehviläinen Juha Rehulan tehnyt vastalauseen 1 mukaiset neljä lausumaehdotusta.

Hanna Mäntylä on Johanna Jurvan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset neljä lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sekä mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely on päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Anu Vehviläisen lausumaehdotuksesta 1 mietintöä vastaan äänet jakautuivat

jaa 95, ei 95; poissa 9.

( Ään. 5 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Äänten mennessä koneäänestyksessä tasan toimeenpannaan avoin lippuäänestys. Lippuäänestys toimitetaan kahta uurnaa käyttäen.

Pyydän edustajia ottamaan laatikosta asianomaiset äänestyslipukkeet. Äänestyslipukkeessa pitää lukea edustajan nimi. Jaa-äänestyslipukkeessa lukee JAA ja ei-äänestyslipukkeessa lukee EI. Lisäksi edustajille on jaettu myös TYHJÄ-äänestyslipuke. Siinäkin lukee edustajan nimi. Muut äänestyslipukkeet, joita laatikoista löytyy, tullaan hylkäämään, joten käytetään vain näitä kolmea vaihtoehtoa.

Seuraavaksi nimetään ääntenlaskijat. Kutsun ääntenlaskijoiksi edustajat Outi Alanko-Kahiluodon ja Pirkko Ruohonen-Lernerin.

Mietintö "jaa", Anu Vehviläisen lausumaehdotus 1 "ei".

"Jaa" äänestivät seuraavat edustajat:

Sauli Ahvenjärvi /kd, Outi Alanko-Kahiluoto /vihr, Heikki Autto /kok, Jouni Backman /sd, Thomas Blomqvist /r, Jörn Donner /r, Markku Eestilä /kok, Eeva-Johanna Eloranta /sd, Maarit Feldt-Ranta /sd, Tarja Filatov /sd, Christina Gestrin /r, Jukka Gustafsson /sd, Guzenina Maria /sd, Lars Erik Gästgivars /r, Leena Harkimo /kok, Timo Heinonen /kok, Pertti Hemmilä /kok, Anna-Maja Henriksson /sd, Rakel Hiltunen /sd, Anne Holmlund /kok, Susanna Huovinen /sd, Lauri Ihalainen /sd, Harri Jaskari /kok, Kalle Jokinen /kok, Mikael Jungner /sd, Jouko Jääskeläinen /kd, Ilkka Kantola /sd, Saara Karhu /sd, Mika Kari /sd, Sampsa Kataja /kok, Pia Kauma /kok, Anneli Kiljunen /sd, Krista Kiuru /sd, Pauli Kiuru /kok, Jukka Kopra /kok, Johannes Koskinen /sd, Esko Kurvinen /kok, Merja Kuusisto /sd, Suna Kymäläinen /sd, Jukka Kärnä /sd, Sanna Lauslahti /kok, Eero Lehti /kok, Elina Lepomäki /kok, Antti Lindtman /sd, Päivi Lipponen /sd, Marjo Matikainen-Kallström /kok, Riitta Myller /sd, Outi Mäkelä /kok, Tapani Mäkinen /kok, Lasse Männistö /kok, Elisabeth Nauclér /r, Mikaela Nylander /r, Mats Nylund /r, Johanna Ojala-Niemelä /sd, Petteri Orpo /kok, Heli Paasio /sd, Sari Palm /kd, Mikael Palola /kok, Jaana Pelkonen /kok, Tuula Peltonen /sd, Raimo Piirainen /sd, Kari Rajamäki /sd, Leena Rauhala /kd, Pekka Ravi /kok, Paula Risikko /kok, Päivi Räsänen /kd, Matti Saarinen /sd, Pertti Salolainen /kok, Kristiina Salonen /sd, Janne Sankelo /kok, Sari Sarkomaa /kok, Kimmo Sasi /kok, Arto Satonen /kok, Jouko Skinnari /sd, Alexander Stubb /kok, Eero Suutari /kok, Katja Taimela /sd, Hanna Tainio /sd, Lenita Toivakka /kok, Kari Tolvanen /kok, Erkki Tuomioja /sd, Tytti Tuppurainen /sd, Anu Urpalainen /kok, Jutta Urpilainen /sd, Raija Vahasalo /kok, Harry Wallin /sd, Stefan Wallin /r, Sinuhe Wallinheimo /kok, Jan Vapaavuori /kok, Ulla-Maj Wideroos /r, Pauliina Viitamies /sd, Pia Viitanen /sd, Sofia Vikman /kok, Anne-Mari Virolainen /kok, Tuula Väätäinen /sd, Ben Zyskowicz /kok ja Peter Östman /kd.

"Ei" äänestivät seuraavat edustajat:

Mikko Alatalo /kesk, Sirkka-Liisa Anttila /kesk, Paavo Arhinmäki /vas, Tuija Brax /vihr, Juho Eerola /ps, Ritva Elomaa /ps, Satu Haapanen /vihr, Pekka Haavisto /vihr, Lasse Hautala /kesk, Lauri Heikkilä /ps, James Hirvisaari /m11, Reijo Hongisto /ps, Katja Hänninen /vas, Olli Immonen /ps, Ari Jalonen /ps, Anssi Joutsenlahti /ps, Johanna Jurva /ps, Arja Juvonen /ps, Pietari Jääskeläinen /ps, Antti Kaikkonen /kesk, Timo Kalli /kesk, Risto Kalliorinne /vas, Anne Kalmari /kesk, Johanna Karimäki /vihr, Elsi Katainen /kesk, Inkeri Kerola /kesk, Pentti Kettunen /ps, Kimmo Kivelä /ps, Esko Kiviranta /kesk, Osmo Kokko /ps, Katri Komi /kesk, Anna Kontula /vas, Martti Korhonen /vas, Timo V. Korhonen /kesk, Laila Koskela /kesk, Seppo Kääriäinen /kesk, Annika Lapintie /vas, Paula Lehtomäki /kesk, Jari Leppä /kesk, Jari Lindström /ps, Mika Lintilä /kesk, Maria Lohela /ps, Markus Lohi /kesk, Anne Louhelainen /ps, Eeva-Maria Maijala /kesk, Pirkko Mattila /ps, Silvia Modig /vas, Markus Mustajärvi /vr, Jari Myllykoski /vas, Lea Mäkipää /ps, Hanna Mäntylä /ps, Martti Mölsä /ps, Mika Niikko /ps, Jussi Niinistö /ps, Ville Niinistö /vihr, Pentti Oinonen /ps, Tom Packalén /ps, Aila Paloniemi /kesk, Mauri Pekkarinen /kesk, Aino-Kaisa Pekonen /vas, Terhi Peltokorpi /kesk, Arto Pirttilahti /kesk, Tuomo Puumala /kesk, Mika Raatikainen /ps, Antti Rantakangas /kesk, Juha Rehula /kesk, Eero Reijonen /kesk, Markku Rossi /kesk, Simo Rundgren /kesk, Pirkko Ruohonen-Lerner /ps, Vesa-Matti Saarakkala /ps, Annika Saarikko /kesk, Mikko Savola /kesk, Anni Sinnemäki /vihr, Juha Sipilä /kesk, Timo Soini /ps, Osmo Soininvaara /vihr, Ismo Soukola /ps, Eila Tiainen /vas, Kimmo Tiilikainen /kesk, Jani Toivola /vihr, Maria Tolppanen /ps, Ari Torniainen /kesk, Reijo Tossavainen /ps, Kaj Turunen /ps, Kauko Tuupainen /ps, Tapani Tölli /kesk, Kari Uotila /vas, Mirja Vehkaperä /kesk, Anu Vehviläinen /kesk, Erkki Virtanen /vas, Pertti Virtanen /ps, Ville Vähämäki /ps, Juha Väätäinen /ps ja Jyrki Yrttiaho /vr.

Poissa äänestyksestä olivat seuraavat edustajat:

Sanni Grahn-Laasonen /kok, Teuvo Hakkarainen /ps, Ilkka Kanerva /kok, Merja Mäkisalo-Ropponen /sd, Markku Mäntymaa /kok, Sirpa Paatero /sd ja Oras Tynkkynen /vihr.

Äänestyksessä annettiin 97 jaa-ääntä ja 95 ei-ääntä, poissa 7.

Eduskunta hyväksyi mietinnön.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Luen seuraavaksi avointa lippuäänestystä koskevan eduskunnan työjärjestyksen 62 §:n:

"Avoin lippuäänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan käyttämllä erivärisiä lippuja. Lipuissa tulee olla painettuna edustajan nimi sekä sana jaa, ei tai tyhjä. Muunlainen äänestyslippu on hylättävä. Edustajien tulee tuoda äänestyslippunsa uurnaan siinä järjestyksessä kuin heidän nimensä on huudettu. Äänestysliput luetaan julki ja lasketaan."

Äänestysjärjestyksestä myöhästyminen tarkoittaa siis poissaoloa äänestyksestä.

Lisäksi totean, että jos kaikki edustajat keskittyvät tähän koneäänestykseen ja äänestävät ensimmäisellä kerralla oikein, niin säästymme näiltä tasan-äänestystuloksilta, jonka jälkeen menee aika huomattava määrä aikaa tähän uusintalaskuun. Joten pyydän tarkkavaisuutta myös näissä koneäänestyksissä.

Seuraavaksi jatketaan lausumaehdotuksista äänestämistä.

Äänestyksessä Anu Vehviläisen lausumaehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 97, ei 96; poissa 6.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Anu Vehviläisen lausumaehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 97, ei 95, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Anu Vehviläisen lausumaehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 93; poissa 6.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän lausumaehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 51; poissa 6.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän lausumaehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 51; poissa 6.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän lausumaehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 51; poissa 6.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän lausumaehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 51; poissa 6.

( Ään. 13 )

Asian käsittely päättyi.

6) Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vah- vistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Toinen käsittely

Muu asia  M 10/2013 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä kansalaisaloitteeseen sisältyvä 1. lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 127/24/2014

Keskustelussa on James Hirvisaari Mika Niikon kannattamana ehdottanut, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä 1. lakiehdotus hylätään.

Jani Toivola on Stefan Wallinin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Lisäksi on tehty seuraavat lausumaehdotukset:

James Hirvisaari: "Eduskunta edellyttää, että avioliittokäsitteen laajentamisesta lainsäädännössä koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys ennen asianomaisten lakien mahdollista muuttamista."

Jouko Jääskeläinen Harry Wallinin kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että avioliittolainsäädäntöä uudistettaessa perheen ulkopuolisessa eli vieraslapsiadoptiossa turvataan lapselle oi-keus isään ja äitiin, jollei nykyisiä käytäntöjä noudattaen ole lapsen edun kannalta painavia syitä sijoittaa häntä yhden vanhemman perheeseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

James Hirvisaaren lausumaehdotusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

Ensin on päätettävä 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, kansalaisaloitteeseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen äänin

jaa 101, ei 90, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 14 )

Eduskunta yhtyi suuren valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Jani Toivolan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi Jani Toivolan lausumaehdotuksen äänin

jaa 46, ei 104, tyhjiä 39; poissa 10.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Jouko Jääskeläisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 97, ei 91, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 16 )

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 247/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2014 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—538/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle maanantaina 15.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 15.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset pääluokkiin 21—32 on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 15.12.2014 kello 14 ja muut muutosehdotukset viimeistään tiistaina 16.12.2014 kello 12.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 läh-tien.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus.

Kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, niistä äänestetään. Ne pääluokan luvut ja muut kohdat, joihin ei ole ehdotettu muutoksia, katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 337/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 15.12.2014 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 13.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen