Täysistunnon pöytäkirja 130/2001 vp

PTK 130/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

130. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kari Kantalainen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.11. edustajat

 • Bjarne Kallis /kd
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Jari Vilén /kok

13. ja 14.11. edustajat

 • Seppo Kanerva /kok
 • Kimmo Sasi /kok

13.—16.11. edustajat

 • Tarja Kautto /sd
 • Suvi Lindén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.11. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Kari Kantalainen /kok
 • Raimo Mähönen /sd

13. ja 14.11. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 8. päivänä marraskuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 76—78/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 76 ja 77 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 78 osalta liikennevaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 9. päivänä marraskuuta 2001 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 202—211, 213—244/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun liikennevaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

liikennevaliokunnan jäseneksi ed. Kuisma ja

työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Mäki-Hakola.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko "Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015"

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2001 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko "Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015". Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tulevaisuusvaliokuntaan.

Totean, että tässä selonteon lähetekeskustelussa käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja selonteko lähetetään tulevaisuusvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/1/2001

5) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) ja 7) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi työllisyyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 9/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys vuoden 2001 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 177/2001 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 11) asiana oleva, hallituksen esitystä HE 177/2001 vp vuoden 2001 toiseksi lisätalousarvioksi täydentävä hallituksen esitys HE 204/2001 vp lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Keskustelua ei synny.

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

12) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 1999

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 3/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

13) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2000

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

17) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2000

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 11/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2001 vp

Lakialoite  LA 25/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 61/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkelain 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 16.

Täysistunto lopetetaan kello 23.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​